Kommunens krisberedskap

upp_ner_OVERSVAMNING_1050px.jpg

Förberedelser inför en kris

Gratis utbildningar våren 2019

För din säkerhet är en gratis föreläsning vi erbjuder tillsammans med Försvarutbildarna.  På föreläsningen får du grundläggande kunskaper om var du hittar information vid kriser, hur du skapar din egen beredskap inför att värme, vatten eller el saknas hemma. Du stärker din och din familjs förmåga att ta hand om er själva vid kriser i samhället. Vi riktar oss till dig som är 16 år och äldre. Välj mellan två olika datum i vår. Anmäl dig här:

6 maj klockan 18.00-21.00 i Huddinge kommunalhus, Sessionssalen, Kommunalvägen 28

8 maj klockan 18.00-21.00 i Huddinge kommunalhus, Sessionssalen, Kommunalvägen 28

Om det blir kris eller krig

Alla hushåll i Sverige fick under 2018 en broschyr hemskickad som handlar om vad som händer om det blir kris eller krig. Den ska hjälpa oss att bli förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker till militära konflikter.

Du kan också ta del av hur du kan förbereda dig via ett antal filmer, poddar, checklistor och mycket mer på webbplatsen dinsakerhet.se

Huddinge kommuns krisberedskap

Huddinge kommun har en särskild organisation och beredskap för att hantera en krissituation eller en extraordinär händelse som till exempel en storbrand med evakuering eller en trafikolycka med flera skadade. En kris kan också handla om ett skadat vattenledningsnät med odrickbart vatten eller stora störningar i el- och fjärrvärmeleveranser.

Krisledning

Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och vid höjd beredskap är det kommunstyrelsen som svarar för ledningen av verksamheten.

Reglemente för krisledningsnämnden (17 kB)

POSOM-organisationen

POSOM står för Psykiskt Och Socialt Omhändertagande. POSOM kallas in vid större olyckshändelser och katastrofer, där samhällets ordinarie resurser ofta inte räcker till.

Socialtjänsten ansvarar för att ordna uppsamlingsplats, inkvartering, utspisning, tolk, transporter för enskilda individer och möjliggöra kommunikation med anhöriga.

Krisplanering för verksamheterna

Varje nämnd ansvarar för att det finns en planering vid kriser och katastrofer inom det egna verksamhetsområdet.

För socialtjänst, barnomsorg, grundskola, äldre- och handikappomsorg samt miljö- och hälsoskydd ska det finnas en planering för de verksamheter som alltid ska fungera.

Kontakta respektive förvaltning om du vill veta mer  

Frivillig resursgrupp

Kommunen samarbetar med Huddinge civilförsvarsförening om frivillig resursgrupp (FRG).

FRG kan bland annat hjälpa till med transporter, praktisk förstärkning inom barnomsorg, skola, äldreomsorg och teknisk förvaltning utifrån givna direktiv.

Resursgruppen kan också hjälpa till att dela ut flygblad med kommunens information.

Information om frivillig resursgrupp (FRG) (61 kB)

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Vid allvarliga händelser där allmänheten kan utsättas för fara, eller där det finns behov av att snabbt få ut information, finns varningssystemet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.

Signalen "Viktigt meddelande till allmänheten" ljuder under 7 sekunder med 14 sekunders mellanrum. Larmet upprepas i minst två minuter.

När du hör signalen ska du:

  • gå inomhus
  • stänga dörrar, fönster och ventiler
  • lyssna på radion, främst P4 – lokalradion

Signalen "Faran över" kan sändas efter inträffad händelse. Den signalen är en 30 sekunder lång ton.

Skyddsrum

I Huddinge kommun finns idag 392 skyddsrum listade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler. Skyddsrummen kommer vid en händelse inte räcka till alla Sveriges invånare. Därför är det viktigt att man redan innan en händelse vet vart man ska gå. Du kan finna ditt närmaste skyddsrum på hittaskyddsrum.se

Vem ansvarar för skyddsrummen?

  • MSB kontrollerar att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.
  • Fastighetsägaren underhåller själva skyddsrummet. Om MSB gör en kontroll och hittar brister, måste ägaren åtgärda dessa.

Mer information om skyddsrum hittar du på msb.se/skyddsrum

Uppdaterad 6 maj 2019

Var informationen till din hjälp?