Styrdokument för Huddinge kommun

Styrdokument är ett samlingsbegrepp för dokument som ska styra kommunens verksamheter. Verksamheterna styrs av bestämmelserna i kommunens författningssamling (HKF) och i övriga styrdokument.

Kommunal författningssamling

Huddinge kommuns författningssamling (HKF) innehåller föreskrifter i form av arbetsordningar, reglementen, delegationsordningar, bolagsordningar och ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om. 

I författningssamlingen hittar du även information om avgifter och taxor för bland annat för äldreomsorg, kulturskola och renhållning, regler för föreningsbidrag och sponsring, reglementen för nämnderna och mycket mer.

Övriga styrdokument

Utöver de lagstadgade styrdokument som ska finnas i varje kommun finns det också styrdokument som varje kommun på eget initiativ väljer att ta fram, till exempel strategier, program och policies inom olika områden.

Uppdaterad 19 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?