Kommunrevisionen

Kommunrevisionen granskar varje år om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande samt att den interna kontrollen som görs är tillräcklig.

Kommunrevisionens granskningar fungerar som underlag för kommunfullmäktiges ansvarsprövning av kommunstyrelsens och nämndernas arbeten.

Möten och handlingar

Kommunrevisionens granskningar läggs in löpande under året.

För 2023 kan publiceringen av vissa granskningsrapporter dröja medan dokumenten tillgängliggörs enligt webbtillgänglighetsdirektivet.

Behöver du en rapport som inte finns publicerad? Skicka ett mejl till ksf.registrator@huddinge.se.

Förtroendevalda

Kommunrevisionen har 7 ledamöter.

Ledamöter i kommunrevisionen

Dokument

Uppdaterad 29 november 2023

Var informationen till din hjälp?