Kommunrevisionen

Information

Möten och handlingar

Kommunrevisionens granskningar läggs in löpande under året.

Vad vi gör

Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska kommunstyrelsen och alla nämnder. Det görs utifrån de beslut, mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Dessutom granskas att gällande lagstiftning följs.

Kommunrevisionen granskar varje år om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande samt att den interna kontrollen som görs är tillräcklig.

Kommunrevisionens granskningar fungerar som underlag för kommunfullmäktiges ansvarsprövning av kommunstyrelsens och nämndernas arbeten.

Förtroendevalda

Kommunrevisionen har 7 ledamöter.

Ledamöter i kommunrevisionen

Dokument