Så fungerar kommunen Huddinge

Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns där du bor, som skola och omsorg till exempel. Kommunen styrs av politiker som valts direkt av dig som kommuninvånare.

Vem styr kommunen

Politisk ledning och mandatfördelning

Huddinge kommun styrs under mandatperioden 2022-2026 av ett styre bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Huddingepartiet. 

Mandatfördelning 2022-2026
Parti Mandat
Socialdemokraterna 18
Moderaterna 13
Sverigedemokraterna 8
Vänsterpartiet 6
Centerpartiet 4
Drevvikenpartiet 3
Liberalerna 3
Miljöpartiet 2
Huddingepartiet 2
Kristdemokraterna 2
Summa 61

Så röstade Huddinge i valet 2022 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling. Fullmäktige beslutar om kommunens budget och skatt samt i ärenden och frågor av större vikt för kommunen och dess invånare.

Kommunfullmäktiges ledamöter väljs av medborgarna vart fjärde år.

Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till kommunens nämnder, styrelser och kommunrevisionen.

Läs mer om kommunfullmäktige

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och säkerställa att den kommunala verksamheten bedrivs med god intern kontroll. Kommunrevisionens uppdrag är fastställt av kommunallagen.

Läs mer om kommunrevisionen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige men ansvarar också för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter samt är kommunens personalorgan, löne- och pensionsmyndighet.

Läs mer om kommunstyrelsen

Kommunalråd och förtroendevalda

Kommunalråd

Ett kommunalråd är en politiker som jobbar hel- eller deltid med sina uppdrag i kommunen.

Kommunalråden ansvarar för olika områden och är ofta ordförande i någon av kommunens nämnder. Det är kommunfullmäktige som utser kommunalråden. Det finns 14 kommunalråd i Huddinge.

Kommunalråden i Huddinge

Förtroendevalda i nämnder och styrelser

De förtroende valda politikerna i kommunens nämnder och styrelser beslutar i frågor inom nämndens ansvarsområde.

Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. Många lagar säger också att en nämnd ska fatta beslut i en viss typ av frågor.

Förtroendevalda i Huddinge 

Så styrs kommunen

Mål och budget

Varje år beslutar kommunfullmäktige hur kommunens mål och budget ska se ut för de kommande tre åren. Mål och budget är kommunens verksamhetsplan. Den innehåller bland annat inriktningsmål för alla nämnder, utmaningar för organisationen och en beskrivning av den politiska plattformen.

Budget och uppföljning

Läs om kommunalskatten och hur skattepengarna fördelas 

Nämnder, beredningar, råd, förvaltningar, bolag och förbund

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vilka områden de ska ansvara för. Nämnderna arbetar sedan för att fullfölja uppdragen.

Till sin hjälp har de förvaltningar som förser nämnderna med beslutsunderlag och genomför besluten.

Det finns även bolag och förbund som genomför de beslut som nämnderna tar.

Nämnderna ansvarar för de verksamheter som kommunen ansvarar för enligt lag, som till exempel socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen och miljöbalken. De frivilliga verksamheter som Huddinge kommun tagit på sig att sköta ligger också på nämnderna, till exempel parkskötsel och kultur- och fritidsverksamhet.

Kommunens ansvar för samhällsservice

Nämnder

Det är kommunfullmäktige som beslutar om ansvarsfördelningen mellan nämnderna. Fullmäktige ger också mål och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas. Det är sedan nämnderna som ansvarar för att respektive verksamhet sköts på det sätt som fullmäktige har beslutat om.

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige.

Nämnderna tar fram verksamhetsplaner som beskriver hur varje nämnd ska nå inriktningsmålen och vilka beslut som måste tas.

Se alla nämnder 

Beredningar

Beredningarna fungerar som forum för dialog, samråd och ömsesidig information inom sina respektive ansvarsområden. De fattar inga formella beslut men har möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten.

Se alla beredningar 

Politiska råd för samråd och information

Råden fungerar som forum för samråd och ömsesidig information inom sina respektive verksamhetsområden. De fattar inga formella beslut men har möjligheter att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten.

De ledamöter som utses av kommunstyrelsen eller av en nämnd är alla politiker.

Se alla politiska råd för samråd och information  

Förvaltningar

Förvaltningarna stödjer nämnderna i deras uppdrag genom beslutsunderlag och strategisk planering.

Varje förvaltning ansvarar för olika verksamhetsområden och kan stödja fler nämnder. Till exempel är det barn- och utbildningsförvaltningen som arbetar för och stödjer förskole- och grundskolenämnderna, miljö- och bygglovsförvaltningen som arbetar för och stödjer bygglovs- och tillsynsnämnden samt klimat- och stadsmiljönämnden.

Huddinge kommun har sex förvaltningar.

Se alla förvaltningar  

Bolag och förbund

En del av kommunens verksamhet drivs som bolag eller förbund. Varje bolag har en egen styrelse som utses av kommunfullmäktige. Fullmäktige godkänner också bolagsordningar och beslutar om avgifter som bolagen tar ut, till exempel för fjärrvärme.

Se alla kommunala bolag och förbund  

Styrmodell

Huddinge kommun arbetar med dialog mellan politiker, chefer, medarbetare, Huddingebor samt andra intressenter och aktörer kring mål och resultat.

Kommunen följer en arbetsprocess som är tydlig och väl inarbetad. Den bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra. Arbetsprocessen tillsammans med den levande dialogen leder till ständiga förbättringar.

Styrmodell för Huddinge kommun

Så fattas beslut

Ärendets gång

När en privatperson, en organisation, ett företag eller en myndighet skickar in en handling till Huddinge kommun uppstår ett så kallat ärende som kommunen nu ska bearbeta.

Ärendet registreras

Kommunen registrerar datum när ärendet kommer in och ger ärendet ett diarienummer. Diarienumret är unikt för varje ärende för att de lätt ska kunna hittas. Alla ska kunna se vilka ärenden som kommit in till kommunen.

Ärendet bereds och beslutas

Ärendet ska nu beredas. Det betyder att tjänstemän i kommunen tar fram nödvändig information om ärendet. I en del ärenden beslutar sedan kommunens olika nämnder.

Nämnderna kan även lämna över ärenden till en tjänsteman som då fattar ett beslut. Det gäller främst för rutinärenden.

Vissa ärenden ska gå vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut.

Beslut meddelas

När ett beslut är fattat skickas det till den som berörs av det. På kommunens anslagstavla i kommunalhuset meddelar kommunen att och när beslut är fattade. Vad som är bestämt går att läsa i protokollen.

Möten och handlingar för nämnder och styrelser

Överklaga ett beslut

Beslutet genomförs

Det är kommunens tjänstemän som ser till att det som de förtroendevalda har bestämt blir gjort. 

Uppdaterad 5 december 2023

Var informationen till din hjälp?