Vision, mål och gemensamma värden

Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. För att sträva mot visionen jämför vi oss med de som når bättre resultat än oss men till en lägre kostnad.

Målstrukturen utgår från visionen och är gemensam för kommunkoncernen. Den gäller såväl för nämnder som för helägda bolag och ska

 • ge genomslagskraft i politiska beslut genom att visa tydlig riktning och sätta fokus på kärnuppdraget. Invånarens behov ska vara i centrum
 • leda till fokus på resultat, bättre analysmöjligheter och bedömningar av om kommunkoncernen är på rätt väg i förhållande till visionen
 • skapa förutsättningar för tillit och dialog.

Mål för Huddinge

Illustration med texten social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

Kommunfullmäktiges tio mål är samlade i tre målområden som utgår från hållbarhetsdimensionerna social, ekologisk och ekonomisk  hållbarhet.

Social hållbarhet – en trygg kommun där människor trivs och växer

 • En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden
 • Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare  
 • Huddinges verksamheter håller hög kvalitet
 • Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden
 • Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

Ekologisk hållbarhet – en hållbar naturkommun

 • Minska klimatpåverkan
 • Värna biologisk mångfald och god vattenstatus
 • Cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön

Ekonomisk hållbarhet – En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge

 • Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi
 • Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Under respektive mål beskrivs vad som ska uppnås, för att underlätta uppföljning har målen kompletterats med indikatorer. De globala målen i Agenda 2030 fångas i kommunfullmäktiges måltexter i dokumentet Mål och budget.

Mål och budget.

Gemensamma värden

Huddinge kommuns kärnvärden och etiska kod hjälper oss att nå visionen och kommunens målsättningar.

Gemensamma värden.

Kärnvärden

Kärnvärdena är ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen.

Driv – betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen.
Omtanke – betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur.
Mod – betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor.
Mångfald – betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle.

Värdegrund

Med utgångspunkt i den etiska koden och för att stärka våra kärnvärden utformar varje förvaltning en värdegrund som är anpassad efter verksamhetens innehåll och brukarnas behov.

Etisk kod

Den etiska koden tydliggör de grundläggande utgångspunkterna som varje medarbetare ska ha. Den består av följande:

 • Vi bemöter varandra och våra invånare på ett jämlikt och likvärdigt sätt
 • Vi följer lagar och regler
 • Vi står fria från jäv och andra intressekonflikter
 • Vi värnar om yttrandefrihet och demokrati
 • Vi använder offentliga medel på rätt sätt

 

Uppdaterad 11 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?