Vision, mål och gemensamma värden

Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. För att sträva mot visionen jämför vi oss med de som når bättre resultat än oss men till en lägre kostnad.

Målstrukturen utgår från visionen och är gemensam för kommunkoncernen. Den gäller såväl för nämnder som för helägda bolag och ska

 • ge genomslagskraft i politiska beslut genom att visa tydlig riktning och sätta fokus på kärnuppdraget. Invånarens behov ska vara i centrum
 • leda till fokus på resultat, bättre analysmöjligheter och bedömningar av om kommunkoncernen är på rätt väg i förhållande till visionen
 • skapa förutsättningar för tillit och dialog.

Mål för Huddinge

 

Illustration med texten social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

Kommunfullmäktiges nio mål är samlade i tre målområden som utgår från hållbarhetsdimensionerna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet - god ekonomi och effektiv verksamhet

 • Skattemedel används effektivt.
 • Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Social hållbarhet – en kommun där människor trivs och växer

 • Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden.
 • Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt.
 • Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet.
 • Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun.
 • Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande.

Ekologisk hållbarhet – naturkommun som tar klimatansvar

 • Minska klimatpåverkan.
 • Utveckla den cirkulära ekonomin.

Under respektive mål beskrivs vad som ska uppnås, för att underlätta uppföljning har målen kompletterats med indikatorer. De globala målen i Agenda 2030 fångas i kommunfullmäktiges måltexter i Mål och budget.

Gemensamma värden

Huddinge kommuns kärnvärden och etiska kod hjälper oss att nå visionen och kommunens målsättningar.

Gemensamma värden.

Kärnvärden

Kärnvärdena är ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen.

Driv – betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen.
Omtanke – betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur.
Mod – betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor.
Mångfald – betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle.

Värdegrund

Med utgångspunkt i den etiska koden och för att stärka våra kärnvärden utformar varje förvaltning en värdegrund som är anpassad efter verksamhetens innehåll och brukarnas behov.

Etisk kod

Den etiska koden tydliggör de grundläggande utgångspunkterna som varje medarbetare ska ha. Den består av följande:

 • Vi bemöter varandra och våra invånare på ett jämlikt och likvärdigt sätt
 • Vi följer lagar och regler
 • Vi står fria från jäv och andra intressekonflikter
 • Vi värnar om yttrandefrihet och demokrati
 • Vi använder offentliga medel på rätt sätt

 

Uppdaterad 13 januari 2021

Var informationen till din hjälp?