Vision, mål och gemensamma värden

Visionen är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Kommunen styrs mot ett hållbart Huddinge 2030. Målbilden nedan beskriver hur kommunens styrs på kort och lång sikt och hur mål och vision hänger ihop.

Huddinge kommuns målbild, beskrivning nedan i text

Mål för Huddinge

För att leva upp till visionen och nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 är fem övergripande mål formulerade. De visar vad kommunen ska göra för invånare, brukare och kunder.

De övergripande målen är:

 • Bra att leva och bo
 • Utbildning med hög kvalitet
 • Fler i jobb
 • God omsorg för individen
 • Ekosystem i balans

För att vara framgångsrika i arbetet strävar vi ständigt efter att förbättra verksamheterna. Detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag.

De strategiska målen är

 • Attraktiv arbetsgivare
 • Sund ekonomi
 • Systematisk kvalitetsutveckling

Gemensamma värden

Huddinge kommuns kärnvärden och etiska kod hjälper oss att nå visionen och kommunens målsättningar.

Huddinge kommuns gemensamma värden beskrivna i bild

Kärnvärden

Kärnvärdena är ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen.

Driv – betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen.
Omtanke – betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur.
Mod – betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor.
Mångfald – betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle.

Värdegrund

Med utgångspunkt i den etiska koden och för att stärka våra kärnvärden utformar varje förvaltning en värdegrund som är anpassad efter verksamhetens innehåll och brukarnas behov.

Etisk kod

Den etiska koden tydliggör de grundläggande utgångspunkterna som varje medarbetare ska ha. Den består av följande:

 • Vi bemöter varandra och våra invånare på ett jämlikt och likvärdigt sätt
 • Vi följer lagar och regler
 • Vi står fria från jäv och andra intressekonflikter
 • Vi värnar om yttrandefrihet och demokrati
 • Vi använder offentliga medel på rätt sätt

 

Uppdaterad 12 december 2019

Var informationen till din hjälp?