Information om kamerabevakning

Huddinge kommun, Huddinge samhällsfastigheter och Huge bostäder har beslutat att införa gemensamma regler för kamerabevakning.

Varför behövs kamerabevakning? 

Kamerabevakning används för att minska risken för brott. Det kan vara på platser som är öppna för alla, men även där inte alla har tillträde. På en skolgård är det till exempel fritt för alla att vistas, medan det inte är det inne i skolan. Med hjälp av bevakningen kan vi

  • förebygga, upptäcka och hantera eventuella eller redan inträffade brott
  • förebygga, upptäcka och hantera ordningsstörningar och övriga situationer som påverkar tryggheten negativt
  • minska skadegörelse och minimera ekonomiska förluster.

Behandling av personuppgifter

Huddinge kommun respekterar din personliga integritet. Uppgifter om dig behandlas på ett säkert och korrekt sätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Kamerabevakning i Huddinge

Huddinge kommun bedriver kamerabevakning i enlighet med riktlinjer för kamerabevakning, kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen GDPR.

Syftet är att minska risken för brottslighet på platser dit allmänheten har tillträde och på platser dit allmänheten inte har tillträde. Kommunen bedriver vid behov kamerabevakning för att förebygga, upptäcka och hantera eventuella eller redan inträffade brott, ordningsstörningar och övriga situationer som påverkar tryggheten negativt samt för att minska skadegörelse och minimera ekonomiska förluster.

På vilken rättslig grund bedriver kommunen kamerabevakning? 

Kamerabevakning omfattar behandling av personuppgifter. Kamerabevakning får bedrivas om det finns en laglig grund enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Den lagliga grunden för personuppgiftshantering inom kamerabevakning i Huddinge kommun utgörs av att behandlingen är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. (Kapitel II, Artikel 6, punkt 1e)

Läs mer på Integritetsmyndighetens webbplats  om GDPR

Bildmaterialets lagringstid

Material från kamerabevakning omfattas av tystnadsplikt enligt 22 § kamerabevakningslagen och ska skyddas mot obehörig åtkomst eller obehörigt utnyttjande. Skyddas inte materialet kan det vara fråga om ett brott mot tystnadsplikten. Den som tar del av information som har inhämtats genom kamerabevakning får inte obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon på detta sätt har fått veta om någon enskilds personliga förhållanden.

Principen om uppgiftsminimering innebär att personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Det är med andra ord inte tillåtet att samla in personuppgifter för obestämda framtida behov. Insamlade personuppgifter får inte heller behandlas om de till exempel är så gamla att de inte längre är relevanta för de ursprungliga ändamålen.

Det är tillåtet att lagra inspelningar så länge det finns ett berättigat behov och därefter raderas automatiskt. Utgångspunkten för en berättigad bevarandeprincip är att möjliggöra lagföring i situationer där anmälningsbenägenheten är låg eller fördröjd.

Du har rätt att begära registerutdrag

Här kan du läsa om dina rättigheter såsom rätten att begära ett registerutdrag

Tillsynsmyndighetens roll och funktion

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet. Integritetsskyddsmyndigheten bedriver tillsyn för att säkerställa att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Läs om tillsynsmyndigheten roll och funktion

Läs om IMYs arbete med tillsyn

Vilka intressen beaktas när intresseavvägning genomförs?

Huddinge kommun tillämpar kamerabevakning som ett kompletterande brottsförebyggande och trygghetsskapande verktyg vilket innebär att andra åtgärder ska prövas och/eller vidtas både före, under och efter införskaffandet av kamerabevakning. En intresseavvägning görs där behovet att bedriva kamerabevakning ställs mot intresset att skydda den personliga integriteten.

En förutsättning att bedriva kamerabevakning i Huddinge kommun är att kunna tillgodose behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål och samtidigt skydda fysiska personer mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten vid sådan bevakning.

Vem har tillgång till inspelningarna?

Principen om uppgiftsminimering innebär att personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Det är med andra ord inte tillåtet att samla in personuppgifter för obestämda framtida behov. Insamlade personuppgifter får inte heller behandlas om de till exempel är så gamla att de inte längre är relevanta för de ursprungliga ändamålen. I detta sammanhang innebär principen att den kamerabevakning som bedrivs i enlighet med Huddinge kommuns riktlinjer för kamerabevakning, bland annat ska sträva efter att så få personer som möjligt bevakas och blir bevakade samt att kamerabevakningen inte ska äga rum på platser som inte är avsedda för kamerabevakning.

Mottagare för videoinspelningar är

  • rektorer eller verksamhetsansvariga,
  • brottsbekämpande myndigheter, exempelvis polismyndigheten 
  • i vissa fall Södertörns Brandförsvarsförbunds larmcentral.

De brottsbekämpande myndigheterna bedömer om det finns ett behov av att sprida bilder vidare.

Övrigt

  • Huddinge kommun är inte skyldig att bedriva kamerabevakning
  • Kommunen tillåts bedriva kamerabevakning i enlighet med riktlinjer för kamerabevakning, kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen (GDPR).
  • Huddinge kommun överför inte videoinspelningar till tredje land.
  • Huddinge kommun använder inte kamerabevakning i för automatiserat beslutsfattande.

Läs mer i Riktlinjer för kamerabekvakning i Huddinge kommun

Kamerabevakning på Östra gymnasiet

Alla gymnasieskolor i Huddinge kommun har kamerabevakning. Detta gäller även på Östra gymnasiet som har kamerabevakning både inomhus och utomhus i syfte att förhindra brott. Utomhus sker bevakningen endast nära fasaderna och på tider då skolan är stängd.

Skolan följer instruktionerna i det tillstånd som getts från Datainspektionen. Förutom allmän information finns det även skyltar på platserna för kameror.

Vid frågor gällande kamerabevakning på Östra gymnasiet kan du kontakta skolans rektor.

Uppdaterad 12 mars 2021

Var informationen till din hjälp?