Flemingsberg – lokaler för Operan och Dramaten

Vi tar fram en detaljplan för fastigheten Regulatorn 1 med flera som möjliggör ny bebyggelse, bland annat en ny byggnad för Operan och Dramaten.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Nu bearbetar vi alla synpunkter som kom in under granskningen. Vi gör mindre justeringar av planförslaget innan detaljplanen sedan antas av kommunfullmäktige.
  • Detaljplanen var på samråd den 15 juni–21 augusti 2020. Planförslaget justerades utifrån de synpunkter som kom in.
  • Detaljplanen var på granskning den 7 december–15 januari 2021.

Vad gör vi?

Vi planerar för verksamheter, kontor, kultur- och idrottsanläggning, lokaler för gymnasium eller högre utbildning och parkeringsgarage i området. Ambitionen är att bebyggelsen ska utformas med hög arkitektonisk och gestaltningsmässig kvalitet.

Vision över hur bebyggelsen kan se ut.
Så här kan den planerade bebyggelsen komma att se ut. Vy från norr med järnvägen och Huddingevägen. Illustration: Strategisk Arkitektur

En central del i projektet är att möjliggöra en ny byggnad (Hus A) för Operans och Dramatens ateljéer, verkstäder, kontor, repetitionssalar, arkiv och förråd.

Detaljplanen ska även möjliggöra bebyggelse intill Operan och Dramatens byggnad, denna byggnad kallas Hus B. Vad som ska finnas i Hus B är inte bestämt än, men inriktningen är att det ska innehålla sporthallar för racketsport, basket eller motsvarande, gymnasieskola, högskola eller annan högre utbildning, parkeringshus eller parkeringsgarage och kontor.

Karta med färgfält som visar hur nordvästra delen av Flemingsbergsdalen ska utvecklas.
Planområdets bebyggelse består av Hus A och Hus B som är de två första etapperna i utbyggnaden av Flemingsbergsdalen.

Fastighetsutvecklaren Fabege AB:s koncernbolag som äger marken har tecknat ett avtal med Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska Teatern AB om att bygga och sedan hyra ut lokaler till deras verksamhet i området.

Preliminär byggstart för Operans och Dramatens nya byggnad är 2022 och inflyttningen beräknas ske under 2024.

Den gång- och cykelväg som korsar planområdet och leder vidare till Grantorp/Glömsta i norr och till Orlången/Flemingsbergsskogen i öster kommer inledningsvis att flyttas en bit norrut för att säkerställa att det gång- och cykelstråket finns kvar. När Tvärförbindelse Södertörn börjar byggas kommer vi att stänga av den på grund av ökad byggtrafik på Jonvägen. Då flyttas gång- och cykeltrafiken i stället till Elektronvägen som vi gör mer trivsam med grönska och trädplanteringar. Där planerar vi också andra åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och tryggheten.

Varför gör vi det?

Den 1 april 2020 tog kommunstyrelsen beslut om att ta fram en ny detaljplan i området. Operans och Dramatens nya byggnad blir ett startskott för nästa fas i stadsutvecklingsplanerna för Flemingsberg.

Detaljplanen gör det möjligt att utöka det befintliga verksamhetsområdet genom förtätning med bebyggelse och överensstämmer med utgångspunkterna i planprogrammet för Flemingsbergsdalen och kommunens övergripande riktlinjer i översiktsplanen.

Tidsplan

Planuppdrag 1 april 2020
Samråd 15 juni–21 augusti 2020
Granskning 7 december 2020–15 januari 2021
Antagande Kvartal 2, 2021
Byggstart (Operan och Dramaten) 2022
Inflyttning (Operan och Dramaten) 2024

Handlingar

Uppdaterad 21 april 2021

Var informationen till din hjälp?