Flemingsberg – lokaler för Operan och Dramaten

Vi tar fram en detaljplan för fastigheten Regulatorn 1 med flera som möjliggör ny bebyggelse, bland annat en ny byggnad för Operan och Dramaten.

Vad händer nu?

  • Den 15 juni–21 augusti 2020 är detaljplanen ute på samråd. Då har du möjlighet att tycka till om förslaget.
  • Efter samrådet behandlas alla inkomna synpunkter och planförslaget kan komma att ändras innan det skickas ut på granskning för ytterligare en remissomgång. Planförslaget antas sedan av kommunfullmäktige.

Vad gör vi?

Vi planerar för verksamheter, kontor, kultur- och idrottsanläggning, lokaler för gymnasium eller högre utbildning och parkeringsgarage i området. Ambitionen är att bebyggelsen ska utformas med hög arkitektonisk och gestaltningsmässig kvalitet.

En illustration över hur Opernas och Dramatens nya byggnad kan se ut.
Visionsbild över den planerade byggnaden för Operan och Dramaten. Illustration: Strategisk Arkitektur

En central del i projektet är att möjliggöra en ny byggnad för Operans och Dramatens ateljéer, verkstäder, kontor, repetitionssalar, arkiv och förråd.

Fastighetsutvecklaren Fabege AB:s koncernbolag som äger marken har tecknat ett avtal med Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska Teatern AB om att bygga och sedan hyra ut lokaler till deras verksamhet i området.

Preliminär byggstart för Operans och Dramatens nya byggnad är 2022 och inflyttningen beräknas ske under 2024.

Skiss över planerad bebyggelse i Flemingsbergsdalen.
Skiss över planförslagets bebyggelse (i vitt) i den nordöstra delen av Flemingsbergsdalen sett från norr (järnvägen och Huddingevägen). Det mörkgrå visar planerad stadsutveckling. Illustration: Strategisk Arkitektur

Enligt planförslaget kan två till tre våningar byggas ovanpå Operans och Dramatens byggnad, Hus A. Dessa våningar är tänkta för kontor.

Vad som ska finnas i Hus B är inte bestämt än, men inriktningen är att det ska innehålla sporthallar för racketsport, basket eller motsvarande, gymnasieskola, högskola eller annan högre utbildning, parkeringshus eller parkeringsgarage och kontor.

Karta med färgfält som visar hur nordvästra delen av Flemingsbergsdalen ska utvecklas.
Planområdets bebyggelse består av Hus A och Hus B som är de två första etapperna i utbyggnaden av Flemingsbergsdalen.

Den separata gång- och cykelvägen som korsar området och leder vidare till Grantorp/Glömsta i norr och till Orlången/Flemingsbergsskogen i öster kommer att flyttas en bit norrut för att säkerställa att det gång- och cykelstråket finns kvar.

Varför gör vi det?

Den 1 april 2020 tog kommunstyrelsen beslut om att ta fram en ny detaljplan i området. Operans och Dramatens nya byggnad blir ett startskott för nästa fas i stadsutvecklingsplanerna för Flemingsberg.

Detaljplanen gör det möjligt att utöka det befintliga verksamhetsområdet genom förtätning med bebyggelse och överensstämmer med utgångspunkterna i planprogrammet för Flemingsbergsdalen och kommunens övergripande riktlinjer i översiktsplanen.

Tyck till

Under samrådet den 15 juni–21 augusti 2020 kan du läsa handlingarna (pappersutskrift) i receptionen, Huddinge kommunhus, Kommunalvägen 28, Huddinge. Handlingarna finns också digitalt under rubriken "Handlingar", "Samråd" nedan.

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 21 augusti 2020 genom att mejla plan@huddinge.se eller skicka brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn ”Regulatorn 1 med flera”, diarienummer KS-2019/3292 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt. Skicka gärna dina synpunkter med e-post eftersom det underlättar handläggningen.

Tidsplan

Planuppdrag 1 april 2020
Samråd 15 juni–21 augusti 2020
Granskning Kvartal 4, 2020
Antagande Kvartal 1, 2021
Byggstart (Operan och Dramaten) 2022
Inflyttning (Operan och Dramaten) 2024

Uppdaterad 12 juni 2020

Var informationen till din hjälp?