Gällande coronavirus, Covid-19

20-03-02

Nyhet

18/3, Idag startar vi vår digitala undervisning. Här kommer instruktioner för dig som elev!

Instruktioner till dig som elev:

 • Logga in via din dator och läs din mejl.
 • Håll utkik efter mötesinbjudningar från undervisande lärare.
 • Följ ditt lektionsschema och anslut till videomöten som läggs upp.
 • I samtal med din lärare kommer du att få vidare instruktioner, uppgifter och undervisning.
 • Start idag, onsdag 18 mars från kl. 13:00 enligt ditt schema.
 • Närvaro kommer att noteras av din undervisande lärare.
 • Du är inte ledig - du ska delta i undervisning.
 • Är man sjuk gäller samma regler som tidigare. Sjukanmälan sker via skola 24. Se skolans hemsida.
 • Information kommer att finnas via vår hemsida och andra kanaler.
 • Om du som elev behöver hämta material kommer det att finnas personal vid huvudentrén följande tider:
  • Onsdag 18 mars kl. 13-15
  • Torsdag 19 mars kl. 10-12
  • Torsdag 19 mars kl. 13-15
  • Fredag  20 mars kl. 10-12
  • Fredag 20 mars kl. 13-15

OBS! Är du sjuk ska du inte komma och hämta något – utan då gäller den tidigare rutinen för symtomfrihet i 48 tim.

Det mesta materialet kommer du att få via nätet.

 

17/3, Distansutbildning från imorgon via Classroom

Till alla elever

Imorgon går vi in i en digital studiemiljö. Ni förväntas delta i undervisning via Classroom från kl 13:00. Ni följer undervisningen enligt schema.

Hälsningar, Peter Lilliu
Rektor Sågbäcksgymnasiet

17/3, Gällande distansutbildning

Med anledning av Regeringens och Folhälsomyndighetens nya rekommendationer har vi nu börjat förbereda oss för distansundervisning. Det innebär att du från och med imorgon onsdag 18/3 kommer att få följa undervisningen hemifrån. Uppgifter hämtas via Classroom till att börja med. 

Vi kommer att komma ut med mer information om hur distansundervisningen kommer att gå till när vi vet mer.

Det du behöver tänka när du går hem idag, är att ta med dig ditt skolmaterial hem. Till exempel böcker och chrome book. Om du inte är på plats idag och har behov att komma in och hämta ditt skolmaterial går det bra att komma att komma förbi under skoltid de närmaste dagarna. Men inte om du är sjuk. Då får du se till att någon annan kan hämta materialet åt dig.

Obs! Det är viktigt att du i det här läget tar ansvar för dina studier och genomför de uppgifter du får.

Mer information kommer att komma.

Hälsningar, Skolledningen

 

16/3, Information till elever och vårdnadshavare på Sågbäcksgymansiet, med anledning av situationen kring Covid-19.

Sågbäcksgymnasiet följer, såsom alla övriga gymnasier i Huddinge kommun, kommunens riktlinjer som baserar sig på Regering och folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer.

Uppvisar era ungdomar symptom, även milda symptom, ska de vara hemma tills de är symptomfria samt ytterligare 2 dagar (48h). När eleven mår bra och är fullt frisk så är hen välkommen tillbaka till undervisning på skolan. Anledningen till de extra två dagarna är att minska risken för smittspridning.

Samma restriktioner gäller också vår personal.

Vi förstår att ni alla är oroade över situationen och vi arbetar tillsammans med våra myndigheter i frågan om hur hanteringen av Covid-19 utbrottet ska hanteras.

Om en elev eller personal är i skolan och uppvisar symptom kommer hen att skickas hem. Vi är tacksamma om ni samtalar med era ungdomar om detta för att vi ska minska risken för smittspridning.

Skolan är öppen och undervisningen pågår tills annat meddelas.

Skolans hemsida uppdateras kontinuerligt med aktuell information angående situationen kring Covid-19.

Mvh,

Peter Lilliu
Rektor, Sågbäcksgymnasiet

11/3, Med anledning av att Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning i Sverige till den högsta nivån kommer här information om Huddinge kommuns förhållningssätt och arbete.

Anledningen till att Folkhälsomyndigheten höjt risknivån är att det finns ett fåtal fall som inte kunnat härledas tydligt till personer med koppling till utpekade riskområden. Samtidigt är Folkhälsomyndigheten fortsatt tydliga med att det är de äldre och multisjuka som är de stora riskgrupperna. Inom yngre grupper och inom skolverksamheter är antalet smittade hittills mycket få.

Barn- och utbildningsförvaltningen, liksom Huddinge kommun i stort, följer hela tiden utvecklingen och agerar i linje med myndigheternas rekommendationer. Vi förbereder organisationen för olika typer av scenarios.

- Våra förskolor och skolor är i nuläget öppna som vanligt och vi följer Folkhälsomyndighetens bedömning om att friska elever ska gå till skolan och att friska barn kan gå till förskolan. Dock är det viktigt att alla som uppvisar symtom på luftvägsinfektion, som feber, hosta och andningssvårigheter, stannar hemma och sjukanmäler sig enligt ordinarie rutiner. Detta gäller även de som har lindriga symtom och de som inte varit utomlands nyligen. Barn och elever ska stanna hemma tills de har varit symtomfria i två dygn, och detsamma gäller för medarbetare, säger utbildningsdirektör Kerstin Andersson.

Att hålla en god hygien är av största vikt för att hindra smittspridning i samhället. Därför är det viktigt att tvätta händerna med tvål ofta och noggrant, samt att hosta och nysa i armvecket. På 1177.se finns mer information.

På huddinge.se/corona uppdateras information om covid-19 kontinuerligt. Här finns även specifik information som rör dig som är vårdnadshavare till barn i förskola och skola.

11/3, Covid-19. Mycket hög risk för samhällsspridning av coronavirus i Sverige

Folkhälsomyndigheten höjde under tisdagen risknivån för coronaviruset till mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. De uppmanar nu alla som har symtom på luftvägsinfektion – även lindriga – att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Huddinge kommun följer fortsatt rekommendationen att skolor och förskolor har öppet som vanligt.

Huddinge kommun följer utvecklingen av coronaviruset och håller sig till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren ger. 

För att minska risken för smittspridning är Folkhälsomyndighetens rekommendationer i dagsläget:

 • Alla med symtom på luftvägsinfektion – även lindriga – uppmanas att avstå sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och privatlivet.
 • Det är särskilt viktigt att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till arbetet om de får symptom på luftvägsinfektion.
 • Anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden – och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Följande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten gäller fortfarande:

 • Skolor och förskolor håller öppet som vanligt.
 • Friska medarbetare arbetar som vanligt.
 • Den som har symtom såsom hosta, andningssvårigheter eller feber stannar hemma och kontaktar 1177 Vårdguiden via telefon och berättar om symtomen.
 • Den som har allmänna frågor ringer 113 13.

Aktuell information om Coronaviruset finns samlad här.

9/3, Uppdatering från Huddinge kommun om coronaviruset, Covid-19

Just nu får vi många frågor från vårdnadshavare som undrar hur Huddinge kommuns skolor förhåller sig till coronaviruset covid-19. Huddinge kommun följer händelseutvecklingen och har en beredskap för att förstärka insatserna om det skulle bedömas nödvändigt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Huddinge kommuns skolor håller i nuläget öppet som vanligt, och elever som har varit utomlands och inte uppvisar symtom som luftvägssymtom, feber och hosta ska gå till skolan. Däremot uppmanar vi till att vara uppmärksam på ovanstående symtom, och vid uppvisande av sådana sjukanmäla sitt barn och kontakta 1177 Vårdguiden.

Skulle det visa sig att någon på skolan, en elev eller en medarbetare, är smittad vidtar vi åtgärder enligt direktiv från Smittskydd Stockholm.

Med hänsyn till sekretess och den enskildes integritet delger vi aldrig information om vem som har varit utomlands, var de har varit, vem som har konstaterats vara smittad, sjukdomstillstånd eller andra personliga förhållanden.

Ryktesspridning om coronaviruset
Vi vill uppmana till att inte lyssna på eller sprida rykten om att till exempel någon på skolan är smittad då detta kan leda till obefogad oro och att felaktig information sprids. Vi på skolan pratar med eleverna om vikten av att inte sprida rykten, vare sig när det gäller coronaviruset eller i något annat sammanhang, och det är bra om ni kan lyfta detta även på hemmaplan.

Så jobbar Huddinge kommun
Huddinge kommun samarbetar aktivt med aktörerna i Stockholms län och följer rekommendationerna från ansvariga myndigheter.

De kommunala skolorna har en beredskap för att hantera olika typer av händelser, incidenter och kriser. Just nu planerar vi för hur vi på bästa sätt organiserar oss och samverkar om det skulle uppstå en situation där vi får ett misstänkt fall av smitta på en skola. Vi aktualiserar även våra städrutiner och säkerställer att de följs.

Vi möter elevernas funderingar och frågor kring coronaviruset, och pratar även om att det alltid är viktigt att tvätta händerna och nysa och hosta i armvecket.

Mer information
Är du orolig för att du, ditt barn eller någon annan anhörig kan vara smittad, kontakta 1177 Vårdguiden.

För allmän information om coronaviruset covid-19, ring det nationella informationsnumret 11313 eller gå in på folkhalsomyndigheten.se.

På krisinformation.se finns ansvariga myndigheters information om coronaviruset covid-19 samlad. Här kan du också få råd om hur du pratar med ditt barn om viruset.

 

2/3 kl. 16.00, Uppdatering om coronaviruset

Information för vårdnadshavare med barn i gymnasieskola
Huddinges gymnasieskolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att elever som varit utomlands och inte uppvisar några symtom kan delta i undervisningen i skolan som vanligt. Däremot bör man vara uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och vid uppvisande av sådana symtom sjukanmäla sitt barn och kontakta 1177 Vårdguiden.

Frånvaro i gymnasieskolan
Ett giltigt skäl för att inte delta i undervisningen på skolan är om eleven har blivit sjuk eller via smittspårning bedömts vara i riskzonen för smitta och fått instruktion om hemkarantän. För elever som inte är myndiga ska vårdnadshavare i så fall sjukanmäla sitt barn. 

Frågor och mer information
Om du som elev eller vårdnadshavare känner oro kan du kontakta gymnasieskolans elevhälsa. Du kan också läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

2/3 kl. 9.00, Information om coronaviruset, Covid-19

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande coronaviruset finns frågor från elever och vårdnadshavare angående hur Huddinge kommuns gymnasieskolor hanterar situationen, framför allt kopplat till utlandsresor gjorda under sportlovet.

 

Huddinge kommun samverkar med aktörerna i länet och följer noga rapporteringen om coronaviruset. Folkhälsomyndighetens rekommendationer styr, och enligt dessa bedöms i nuläget risken för allmän smittspridning i Sverige vara låg. 

 

Inga restriktioner eller rekommendationer angående personer som varit utomlands finns i dagsläget, och det innebär att elever som inte uppvisar symtom ska delta i undervisningen på skolan. 

 

Däremot bör man vara uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och vid uppvisande av sådana symtom sjukanmäla eleven och kontakta 1177 Vårdguiden.

 

Folkhälsomyndigheten gör återkommande riskbedömningar varje vecka. Mer information och löpande uppdateringar om coronaviruset finns på https://www.folkhalsomyndigheten.se/

 

Med vänliga hälsningar

 

Peter Lilliu

Rektor

Uppdaterad 18 mars 2020

Var informationen till din hjälp?