Plan- och styrdokument

Alla verksamheter som lyder under skollagen måste varje år göra en plan mot kränkande behandling och diskriminering. 

Planen ska beskriva arbetet med att främja och förebygga att kränkningar och diskrimineringar sker. Planen ska också innehålla rutiner för hanteringen om kränkningar och diskrimineringar uppstår.

Planen ska vara riktat till alla skolans verksamheter och den ska anpassas till läget som råder på skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Uppdaterad 5 november 2021

Var informationen till din hjälp?