Fritidshem för lågstadiet

Fritidspersonal

Sussi, Mia, Jean, Kristian, Tobbe, Lotta, Nina, Camilla

Ni kan nå oss via telefon:

Örnboet: kl. 8.00.00 - 17.30: 08-535 309 34

Uggleboet: kl. 7.30 - 17.30: 08-535 306 29

Sjukanmälan

Ring 0515-777600 före kl 8.00 så registreras frånvaron i Skola24.

Ni kan även maila oss med mindre brådskande ärenden:  

Sussi Larsen Johansson (Duvhöken): susanne.larsen-johansson@huddinge.se

Mia Collin (Tornfalken): maria.collin@huddinge.se

Arbetssätt

Örnboet är samlingsnamnet för klasserna Duvhöken 2c och Berguven 3c. Uggleboet är samlingsnamnet för Kattugglan 1c och Tornfalken Fkc.

Alla klasser har gemensam fritidsverksamhet på eftermiddagar och skollov. På skoltid arbetar en klasslärare, en fritidspedagog och vid behov även en resurspedagog i klassen. Att fritids är integrerat i skolan medför att vi som fritidspedagoger får en helhetsbild av varje barn. På fritidstid har fritidspedagoger och resurspedagoger gemensamt ansvar för de ca 130 inskrivna barnen och verksamheten. Vi har även samarbete med ”Eftis” för årskurs 4 och 5.

  • Personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt.
  • Vi erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen.
  • Vi förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

Elevinflytande

Barnen får vara med och påverka fritidsverksamheten i ”Fritidsrådet” som består av två barn från varje klass. De träffas en gång i månaden tillsammans med två av personalen och diskuterar fritidsfrågor. Eleverna är med och utvärderar fritidsverksamheten under våren i form av en fritidsenkät.

Värdegrunden

Värdegrundsarbete är en viktig del av Skogskällans arbete. Det syftar till att utveckla barnens sociala förmåga, konflikthanteringsförmåga och förmågan att hantera sina känslor. I samverkan med skolan vill vi att eleverna skall utveckla förmågor och kompetenser som:

  • självkänsla och trygghet.
  • empati och att kunna uppfatta och se andras känslor.
  • förmåga till samspel med andra.
  • förmåga att ta ansvar.

Aktiviteter i verksamheten

Fritidsverksamheten bygger på ett frivilligt deltagande och ger ett komplement till skolans kunskapskrav. I läroplanen för grundskolan Lgr-11 markerar man mycket klart lekens betydelse för barnens utveckling, ”skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet och har under de tidiga skolåren en stor betydelse för eleverna sociala och emotionella utveckling”. På fritids finns det plats för både den fria leken som barnen själva organiserar och som styrs av fantasi och kreativitet, och den personalstyrda leken.

Vi erbjuder barnen olika aktiviteter varje dag inom olika områden: Motion och rörelse utomhus och i idrottssal, skapande arbete i olika material och tekniker, enklare snickeriarbete i snickarverkstaden, sång, musik och dramalek, massage, bygglek och spel. Vi har en egen schackklubb, ”De svart-vita pjäserna”, som är medlem i Stockholms schackförbund. Medlemskapet är gratis. Under året arrangerar vi också olika turneringar i fotboll, bandy, pingis och schack.  

Så här ser dagarna ut på Fritids:

6.30 Vi serverar frukost i matsalen i Källbrinksskolan, för de barn (åk F-3) som har behov av morgonomsorg. För äldre barn i behov av omsorg måste en dispensansökan fyllas i och lämnas till skolledningen. 

7.30 En personal tar med barnen från Källbrinksskolan, och stannar ute på skolgården till kl.8.00. Förskoleklassbarnen är inne på fritids med en pedagog.

8.00 Skolbyggnaden öppnas och alla går in för att starta lektionerna kl.8.10.

Skoldagen slutar olika tider för varje klass och dag. Då går vi ut tillsammans för rörelse och fri lek.

13.30 Samling med upprop och information om eftermiddagens aktiviteter därefter serveras mellanmål i matsalen.  

13.45 Mellis åk F och åk2
14.00 Mellis åk1 och åk3 

14.45-16.00 På eftermiddagarna ger vi barnen möjlighet att själva välja mellan olika aktiviteter.

Ca 16.15 Upprop och förflyttning över till Uggleboet där personalen som stänger tar över ansvaret för barnen. 

Stängningstider

Måndag-torsdag 17.30 och fredagar kl. 17.00.

Fritids på loven

På loven samarbetar vi med Eftis. Vi organiserar olika utflykter och aktiviteter. Vissa veckor på sommarlovet har vi gemensam verksamhet med Stenmoskolan. Under sommarlovet har Fritids semesterstängt tre veckor i följd men vid behov kan barnet få plats på annan fritidsverksamhet i kommunen.

Föräldrasamverkan

Läroplanen lyfter fram samarbete med barnets vårdnadshavare och föräldrar. Ett gott samarbete är en självklar del av fritidshemmets verksamhet och en viktig kvalitetsfaktor. En gång per år har vi öppet hus och då är föräldrar och andra anhöriga extra välkomna att delta i våra aktiviteter.

Uppdaterad 22 augusti 2023