Urval och placering

När det är fler sökande till en skola än vad skolan kan ta emot, så behöver ett urval göras för att bestämma vilka barn som ska ges plats. Detta urval sker utifrån olika principer, som har i sin grund i tolkningar av skollagstiftningen.

Riktlinjer för skolplacering i Huddinge kommun

Närhetsprincipen

Närhetsprincipen innebär att kommunen, så långt som möjligt, ska se till att elever och föräldrar inte får allt för lång väg till skolan, om man inte själv valt detta. Även om man inte får plats på sin närmsta skola, eller en plats på den skola man valt, så ska kommunen ändå ta hänsyn till att avståndet från hemmet till den alternativa skolan som eleven får plats på blir rimligt. Hur lång resvägen får vara varierar mellan 2- 5 km beroende på elevens ålder. Detta gäller alltså när kommunen av något skäl tvingas frångå vårdnadshavares framförda önskemål.

Principen om relativ närhet

Principen om relativ närhet innebär att om två barn har valt samma skola men bara ett av dem kan få plats, så är det barnet som har längst väg till den närmaste alternativa skolan som prioriteras. Mer om hur relativ närhet fungerar och hur den beräknas, beskrivs i avsnittet om nedan.

Beräkning av relativ närhet

I skolvalet anger vårdnadshavare vilka tre skolor man önskar få plats på samt anger vilken av dessa som önskas i första hand respektive andra- och tredjehand.

När ansökningsperioden är slut överförs informationen om de val som gjorts till det IT system som kommunen använder för att hantera skolval och skolbyten.

Beräkningar av avståndet från hemadressen görs i systemet för varje elev i relation till var och en av de tre skolor som angetts i skolvalet. Detta avstånd jämförs i sin tur med avståndet till en referensskola som är antingen den närmsta eller, i vissa fall, den näst närmsta skolan uppmätt från elevens hemadress.

Resultatet blir att varje elev får ett värde för vart och ett av sina val som sedan kan jämföras med andra elever som sökt samma skolor.

Räkneexempel

Fördelning av platser utifrån relativ närhet

Kommunens IT verktyg jämför simultant värdena för alla elever som sökt en viss skola. Varje elev i skolvalet kan alltså delta i upp till tre sådana jämförelser, en för var och en av de skolor som sökts.

Om eleven, utifrån sin relativa närhet i jämförelse med andra som sökt samma skola, kan erbjudas plats på sitt första eller andrahandsval tas eleven automatiskt bort från jämförelsen till de lägre prioriterade skolorna.

Exempel: Jafar har sökt skola A i första hand, skola C i andra hand och skola B i tredje hand. Som vi såg i exemplet ovan har Jafar en relativ närhet på 500 meter i relation till skola A. Det räcker för att Jafar ska få en plats på skolan. Det innebär att Jafar tas bort och inte räknas med när kommunen jämför värden mellan elever som sökt till skola C och skola B. Detta eftersom Jafar redan kommit in på sitt förstahandsval.

Kalle har sökt skola A i första hand, skola B i andra hand och skola C i tredje hand. Kalle hade ett negativt värde på – 400 meter i relation till skola A. När platserna ska fördelas visar det sig att fler elever har sökt skola A än det finns plats för. Kalle tillhör tyvärr de elever som inte kan erbjudas plats på skola A. Eleverna som fick plats på skola A hade alla hade ett högre värde än Kalle. Vid beräkning till andrahandsvalet skola B får Kalle ett betydligt högre värde, då denna skola också är hans närmsta. Kalle får plats på sitt andrahandsval och tas då bort från jämförelsen mellan elever som sökt skola C, som ju var Kalles tredjehandsval.

När relativ närhet inte räcker

Syskonförtur

Om två sökande har samma värde för relativ närhet och denna urvalsgrund alltså inte kan tillämpas, så ges en elev som har syskonförtur till den sökta skolan företräde. För att syskonförtur ska gälla är villkoren att:

  • barnet som söker ska påbörja årskurs F-3
  • syskonet som redan går på den aktuella skolan ska börja påbörja årskurs 1-3
  • det är två kilometer eller kortare till den aktuella skolan.

Absolut avstånd

Om två sökande har samma värde för relativ närhet, och inte heller syskonförtur kan tillämpas för att avgöra vem av dessa som ska ges företräde, prioriteras den sökande som uppmäter det kortaste avståndet i meter mellan hemadress och den sökta skolan.

Lottning

Om varken relativ närhet, syskonförtur eller absolut avstånd kan tillämpas för att avgöra vilken sökande som ska ges företräde, tillämpar systemet lottning och avgör slumpmässigt vilken av de två som ska ges platsen.

Skolplacering nära hemmet

En del elever kan bo på platser i kommunen där en mätning ger ett ofördelaktigt resultat till alla skolor. I sådana situationer träder rätten till en skolplacering nära hemmet in.

Exempel: Maja har sökt till skola A, B och C. Vid beräkning och jämförelse av relativ närhet visar det sig att Maja inte kan erbjudas plats på någon av skolorna hon sökt till, då samtliga platser gått till elever med högre värden. Skola C och skola D ligger bägge inom kommunens definierade avstånd från Majas hem. Maja erbjuds plats på skola D, trots att hon inte sökt denna skola, enbart utifrån närhetsprincipen.

Hade skola D inte varit ett alternativ, så hade Maja erbjudits en plats på skola C trots att hon hade en sämre relativ närhet än övriga elever.

Vanliga frågor om urval och placering

Uppdaterad 14 december 2021

Var informationen till din hjälp?