Urval och placering

Ibland söker fler barn till en skola än det finns plats för. Då behöver vi göra ett urval för att avgöra vilka barn som ska få platserna. Urvalet sker utifrån olika principer som grundar sig på tolkningar av skollagen.

Riktlinjer för skolplacering i Huddinge kommun

Närhetsprincipen

Närhetsprincipen innebär att kommunen, så långt som möjligt, ska se till att elever och föräldrar inte får allt för lång väg till skolan, om man inte själv valt detta.

Även om man inte får plats på sin närmaste skola, eller på den skola man valt, ska kommunen ändå ta hänsyn till att avståndet från hemmet till skolan som eleven erbjuds plats på är rimligt.

Resvägen får vara mellan 2 och 5 kilometer, beroende på hur gammal eleven är. Detta gäller alltså när kommunen av något skäl tvingas frångå vårdnadshavares framförda önskemål.

Relativ närhet

Principen om relativ närhet innebär att om två barn har valt samma skola men bara ett av dem kan få plats, så är det barnet som har längst väg till den närmaste alternativa skolan som prioriteras.

Så räknas relativ närhet ut

I skolvalet anger vårdnadshavaren minst tre skolor som man önskar få plats på, samt anger vilken av dessa som önskas i första hand respektive andra- och tredjehand.

När ansökningsperioden är slut överförs informationen till kommunens IT-system för hantering av skolval och skolbyten.

Systemet räknar sedan ut avståndet från varje elevs hemadress till var och en av de skolor man sökt i skolvalet. Detta avstånd jämförs i sin tur med avståndet till en referensskola som ligger närmast, eller i vissa fall näst närmast elevens hemadress.

Resultatet blir att varje elevs skolval får ett värde som sedan kan jämföras med andra elever som sökt samma skolor.

Räkneexempel: Jafar och Kalles skolval

Fördelning av platser utifrån relativ närhet

Kommunens IT-system jämför simultant värdena för alla elever som sökt en viss skola. Varje elev i skolvalet kan alltså delta i flera sådana jämförelser, en för var och en av de skolor man sökt.

Om eleven, utifrån sin relativa närhet i jämförelse med andra som sökt samma skola, kan erbjudas plats på sitt första eller andrahandsval tas eleven automatiskt bort från jämförelsen till de lägre prioriterade skolorna.

Räkneexempel: Jafar och Kalles placeringar

Jafar har sökt skola A i första hand, skola C i andra hand och skola B i tredje hand. Som vi såg i exemplet ovan har Jafar en relativ närhet på +500 meter i relation till skola A. Det räcker för att Jafar ska få en plats på skolan.

Det innebär att Jafar tas bort och inte räknas med när kommunen jämför värden mellan elever som sökt till skola C och skola B. Detta eftersom Jafar redan kommit in på sitt förstahandsval.

Kalle har sökt skola A i första hand, skola B i andra hand och skola C i tredje hand. Kalle hade ett negativt värde på -400 meter i relation till skola A. När platserna ska fördelas visar det sig att fler elever har sökt skola A än det finns plats för. Kalle tillhör tyvärr de elever som inte kan erbjudas plats på skola A. Eleverna som fick plats på skola A hade alla hade ett högre värde än Kalle.

Vid beräkning till andrahandsvalet skola B får Kalle ett betydligt högre värde, då denna skola också är hans närmsta. Kalle får plats på sitt andrahandsval och tas då bort från jämförelsen mellan elever som sökt skola C, som ju var Kalles tredjehandsval.

När relativ närhet inte räcker

Syskonförtur

Om två sökande har samma värde för relativ närhet och denna urvalsgrund inte kan tillämpas, så ges en elev som har syskonförtur till den sökta skolan företräde. För att syskonförtur ska gälla är villkoren att:

  • barnet som söker ska påbörja årskurs F-3
  • syskonet som redan går på den aktuella skolan ska börja påbörja årskurs 1-3
  • det är två kilometer eller kortare till den aktuella skolan.

Absolut avstånd

Om två sökande har samma värde för relativ närhet, och vi inte heller kan tillämpa syskonförtur för att avgöra vem av dessa som ska få platsen, prioriteras den elev som har kortast avståndet i meter mellan sin hemadress och den sökta skolan.

Lottning

Om varken relativ närhet, syskonförtur eller absolut avstånd kan tillämpas för att avgöra vilken sökande som ska få platsen, avgör systemet slumpmässigt vilken av de två som ska ges platsen genom lottning.

Skolplacering nära hemmet

En del elever kan bo på platser i kommunen där en mätning ger ett ofördelaktigt resultat till alla skolor. I sådana situationer träder rätten till en skolplacering nära hemmet in.

Räkneexempel: Majas placering

Maja har sökt till skola A, B och C. Vid beräkning och jämförelse av relativ närhet visar det sig att Maja inte kan erbjudas plats på någon av skolorna hon sökt till, då samtliga platser gått till elever med högre värden. Skola C och skola D ligger bägge inom kommunens definierade avstånd från Majas hem. Maja erbjuds plats på skola D, trots att hon inte sökt denna skola, enbart utifrån närhetsprincipen.

Hade skola D inte varit ett alternativ, så hade Maja erbjudits en plats på skola C trots att hon hade en sämre relativ närhet än övriga elever.

Vanliga frågor om urval och placering

Uppdaterad 19 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?