Om skolan

En lärare tittar mot kameran sittandes i ett klassrum där barn sitter och arbetar vid sina bänkar.

Solfagraskolans elever ska nå bästa resultat efter förmåga. Vår grundsyn är att alla elever kan lära sig att lära och att alla är bra på något. Det handlar om att ta hand om och utveckla elevernas förmågor och talanger. Skolan ansvarar för att eleverna är aktiva i det egna lärandet och med stigande ålder och mognad, tar ett ökat eget ansvar. Eleverna uppmuntras till samarbete och deras inflytande sätts i fokus.

Elevrådet har en viktig funktion på skolan och där får eleverna utbildning i demokratiska frågor och mötesteknik. I varje klass hålls under veckan klassråd där barnen får vara med och påverka sin "närmiljö" i klassrummet och föra frågor vidare till elev- och miljöråd.

Solfagraskolan har en SAMS-grupp (Solfagraskolans AntiMobbnings Sällskap) som stödjer arbetslagen i trygghetsarbetet. Gruppen arbetar förebyggande mot mobbning och andra former av kränkningar. För att säkra en trygg miljö, träffas gruppen regelbundet för att främja, förebygga och åtgärda. Vi följer upp elevernas trygghet i en årlig SAMS-enkät där alla elever kan tycka till om just sin situation.

I skolan sker regelbundna utvecklingssamtal (ett/termin) där eleven, föräldern och läraren deltar och utvärdera elevens studieresultat tillsammans, samt skriver en Individuell Utvecklingsplan (IUP).

Grundskolans tre fritidshem heter Korallen, Delfinen och Krabban och har skolbarnsomsorg F-3. Fritidshemmet 4-6 kallas Eftis.
Fritidshemmet Hajen har skolbarnsomsorg för de yngre eleverna på anpassad skola (tidigare grundsärskolan).

Skolan är arbetsplats för ungefär 470 elever och ca 80 personal.

Uppdaterad 27 juni 2023

Var informationen till din hjälp?