Nytt avtal för sanering av klotterrelaterad skadegörelse i Huddinge

Det kostar mycket att sanera klotter och skadegörelse. Huddinge kommun har tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter och Huge Bostäder startat ett aktivt arbete med att få bort klotter i Huddinge, genom ett gemensamt avtal med företaget Aremo som utför klottersanering.

En kvinna i arbetskläder utför klottersanering på betongvägg

Felanmäl klotter och skadegörelse

Gör en felanmälan eller kontakta Huddinge servicecenter på telefon 08-535 300 00.

  • Klottersanering ska ske inom 48 timmar efter inkommen felanmälan om väderomständigheterna så tillåter.
  • Vid pågående brott, ring 112 och göra en polisanmälan.
  • Vårt mål är att klottersaneringskostnaderna ska minska med minst 50 procent till  2021.
  • Anmäl all klotterrelaterad skadegörelse till kommunen. Detta är viktigt för statistik och eventuell lagföring.

Vad är klotterrelaterad skadegörelse?

Klotterrelaterad skadegörelse betyder placering av budskap på objekt utan fastighetsägarens tillstånd. Budskapet kan bestå av exempelvis ristningar, färgstänk, tags, text, graffitti- och klottermålningar, klistermärken och affischer och kan vara placerad på exempelvis väggar, stenar, vägar, trafikskyltar, fönster, bänkar, papperkorgar, lyktstolpar, elskåp, transformatorshus, tunnlar, byggnader med fler ställen.

Hur snabbt kan jag förvänta mig att klotter tas bort efter att jag gjort en felanmälan?

Åtgärd sker inom 48 timmar, om det inte är för kallt ute, då det tas bort och saneras. Ofta kan skadan fortfarande synas efter sanering och för detta krävs en återställning vilket kan ta längre tid.

Om jag ser någon klottra eller vandalisera men inte vågar ingripa, vad gör jag?

Vid pågående brott ska du ringa 112 och göra en polisanmälan.

Vad sanerar Aremo och vad sanerar de inte?

Ytor och anläggningar som tillhör Vattenfall och Trafikverket sanerar inte Aremo. Elstationer (det vill säga byggnader inte elskåp) saneras inte men Aremo ska dock sanera elskåp.

Vad händer med felanmälningar på fastigheter i Huddinge som tillhör andra fastighetsägare än Huge och Huddinge samhällsfastigheter (till exempel Balder och Ikano) ?

Servicecenter skickar vidare felanmälningar kring klotterrelaterad skadegörelse till berörd fastighetsägare. Den som rapporterar in klotter behöver alltså inte veta vem som äger fastigheten, men hur snabbt det tas bort är upp till fastighetsägaren.

Var går gränsen mellan konst och skadegörelse?

Om en fastighetsägare gett skriftligt tillstånd för placering av budskap på ett objekt eller en yta som tillhör respektive fastighet räknas inte detta som klotterrelaterad skadegörelse.

Vad gör kommunen för att förebygga och motverka klotter och skadegörelse?

Kommunen kommer att arbeta förebyggande mot klotterrelaterad skadegörelse på flera sätt utifrån rådande riktlinjer.

Förebyggande åtgärder

En särskild grupp ska löpande arbeta med att ta fram preventionsåtgärder som ska försvåra klotterrelaterad skadegörelse. Det kan till exempel vara att bygga så att det blir svårare att klottra och vandalisera.

Samverkan genom avtal och PBL

Tillsammans med andra kommuner och genom gemensamma överenskommelser ska vi samverka för att snabbt ta bort klotter på ställen som ägs av stora privata fastighetsägare såsom Trafikverket och energiföretag, exempelvis elstationer och bullervallar. 

Vi ska också undersöka möjligheten att genom Plan och bygglagen använda löpande viten för ökad klottersanering på större privata objekt inom vår kommun. I praktiken innebär det att den som äger stället som utsatts för klotterrelaterad skadegörelse och inte sanerar i tid måste betala för det.

Åtal för brott

Kommunen ska tillsammans med polisen verka för lagföring av klotterrelaterad brottslighet. Det innebär att vi ska se över möjligheten att åtala en person som begått brottet. Kommunens arbete mot klotter ska ingå i samverkansöverenskommelsen med polisen.

Läs mer om hur vi arbetar mot  klotterrelaterad skadegörelse i Huddinge i en broschyr

Ladda ner broschyren i utskriftsversion

Här kan du ta del av det fullständiga styrdokumentet: Kommunstyrelsens riktlinjer gällande klotterrelaterad skadegörelse

Uppdaterad 17 juni 2019

Var informationen till din hjälp?