Olovlig anläggning på kommunal mark

Alla ska kunna använda både kommunal skog och parkmark utanför den egna tomten. Olovliga anläggningar som vedupplag, uppställda båtar, husvagnar, bilar och mindre skjul utanför den egna tomten gör att marken upplevs som skräpig eller privat. Anläggningarna försvårar ofta skötseln av området och minskar tillgängligheten.

Enligt brottsbalken 8 kapitlet får inga olovliga åtgärder ske på annans mark. Förbudet gäller också offentligt ägd mark. Att placera en anläggning såsom vedupplag, kompost eller båt på kommunens mark är alltså inte tillåtet. Sådan privatisering av annans mark betraktas som egenmäktigt förfarande. En möjlig ägare får informationsbrev när olovliga anläggningar upptäcks på kommunal mark.

Planlagd naturmark är allmän platsmark

Allmän platsmark i en detaljplan kan skyddas enligt plan- och bygglagen. Då reserveras marken för allmänhetens behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet. Allmän platsmark får inte bebyggas, stängas av för allmänheten och bara tillfälligtvis upplåtas för enskild verksamhet.

Uppdaterad 21 juni 2017

Var informationen till din hjälp?