Skadestånd

1. Kort om ansökan om skadestånd

Om du eller din egendom har råkat ut för en skada på grund av att vi eller vår entreprenör har gjort fel kan du ha rätt till skadestånd.

När vi får din anmälan undersöker vi om det är kommunen som har varit försumliga och därför är ansvariga för skadan. Om vi gör bedömningen att ansvaret i första hand har varit ditt eget är det inte säkert att du får något skadestånd.

Det är upp till den skadelidande att visa att Huddinge kommun har orsakat skadan genom uppsåt eller av vårdslöshet. Enbart det faktum att ett olycksfall har inträffat innebär inte att kommunen kan hållas skadeståndsskyldig och att ersättning till den skadelidande kommer att utbetalas. Tänk på att en skadeanmälan sällan leder till ersättning.

 


2. Vilket ansvar har kommunen

Vi ansvarar för att gator och vägar samt gång- och cykelbanor är i  bra skick. Våra entreprenörer åtgärdar brister vid egen inspektion eller efter anmälan från allmänheten. Om bristen är trafikfarlig ska den åtgärdas snarast.

Vi har inte möjlighet att ständigt bevaka alla kommunens gator. Skador kan uppstå snabbt och oftast får vi veta detta först när en skada skett.


3. Vad är din skyldighet som trafikant

Som trafikant är du alltid skyldig att anpassa ditt körsätt och din hastighet efter rådande förhållanden. På sträckor med varningsskyltar får du som trafikant räkna med att vägen är i sämre skick än normalt. Vid vägarbeten måste du vara extra försiktig.


4. Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag

När en skada sker bör du i första hand göra anmälan till ditt försäkringsbolag för att nyttja dina egna försäkringar. Försäkringsbolaget hanterar skadan och betalar ut ersättning enligt gällande försäkringsavtal.


5. Detta krävs för att få skadestånd från kommunen

För att du ska få ersättning för en skada alternativt ersättning för en självrisks kostnad krävs att du kan visa att vi orsakat skadan genom vårdslöshet. Vårdslöshet innebär i praktiken till exempel:

•  att vi har känt till en vägskada men inte åtgärdat den inom rimlig tid

•  att vi inte har skyltat vid ett vägarbete som borde ha varit skyltat

Det räcker alltså inte att du visar att din skada har att göra med våra drift- och underhållningsåtgärder för att få ersättning.


6. Så här gör du en anmälan

Gör din anmälan via blanketten:

Skadeanmälan

Skicka blanketten tillsammans med bilagor till gator@huddinge.se

Eller per post till:

Huddinge Kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 57  Huddinge


7. Vad är din skyldighet som trafikant

När en anmälan kommer in Huddinge kommun så regleras ärendet civilrättsligt. Det rör sig inte om någon myndighetsutövning och förvaltningsrättsliga regler kan inte tillämpas. I vissa fall lämnar vi över ärendet för handläggning till kommunens försäkringsbolag. När utredningen är klar får du ett beslut i ditt ärende. Är du inte nöjd med kommunens beslut kan du ansöka om stämning mot Huddinge kommun i allmän domstol. 


Uppdaterad 8 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?