Skadestånd

Om du eller din egendom har råkat ut för en skada på grund av att vi eller vår entreprenör har gjort fel kan du ha rätt till skadestånd.

Kort om ansökan om skadestånd

Om du eller din egendom har råkat ut för en skada på grund av att vi eller vår entreprenör har gjort fel kan du ha rätt till skadestånd.

När vi får din skadeanmälan undersöker vi om det är kommunen som har varit försumliga och därför är ansvariga för skadan. Om vi gör bedömningen att ansvaret i första hand har varit ditt eget är det inte säkert att du får något skadestånd.

Det är upp till den skadelidande att visa att Huddinge kommun har orsakat skadan genom uppsåt eller av vårdslöshet. Enbart det faktum att ett olycksfall har inträffat innebär inte att kommunen kan hållas skadeståndsskyldig och att ersättning till den skadelidande kommer att utbetalas. Tänk på att en skadeanmälan sällan leder till ersättning.

Vilket ansvar har kommunen

Vi ansvarar för att gator och vägar samt gång- och cykelbanor är i  bra skick. Våra entreprenörer åtgärdar brister vid egen inspektion eller efter anmälan från allmänheten. Om bristen är trafikfarlig ska den åtgärdas snarast.

Vi har inte möjlighet att ständigt bevaka alla kommunens gator. Skador kan uppstå snabbt och oftast får vi veta detta först när en skada skett.

Vad är din skyldighet som trafikant

Som trafikant är du alltid skyldig att anpassa ditt körsätt och din hastighet efter rådande förhållanden. På sträckor med varningsskyltar får du som trafikant räkna med att vägen är i sämre skick än normalt. Vid vägarbeten måste du vara extra försiktig.

Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag

När en skada sker bör du i första hand göra anmälan till ditt försäkringsbolag för att nyttja dina egna försäkringar. Försäkringsbolaget hanterar skadan och betalar ut ersättning enligt gällande försäkringsavtal.

Anmäl vattenläckor hos Stockholm Vatten

Har du drabbats av en vattenläcka? Då ska du vända dig till Stockholm Vatten AB som ansvarar för vatten och avlopp.

Felanmälan av vattenläcka och översvämning

Detta krävs för att få skadestånd från kommunen

För att du ska få ersättning för en skada alternativt ersättning för en självrisks kostnad krävs att du kan visa att vi orsakat skadan genom vårdslöshet. Vårdslöshet innebär i praktiken till exempel:

•  att vi har känt till en vägskada men inte åtgärdat den inom rimlig tid

•  att vi inte har skyltat vid ett vägarbete som borde ha varit skyltat

Det räcker alltså inte att du visar att din skada har att göra med våra drift- och underhållningsåtgärder för att få ersättning.

Så här gör du en anmälan

Skadeanmälan

Skadeanmälan via brev

Blankett för skadeanmälan

Skicka blanketten tillsammans med bilagor till:

Miljö- och bygglovsförvaltningen
Huddinge kommun
141 85 Huddinge

Utredning av din anmälan

När en skadeanmälan kommer in till Huddinge kommun kommer ärendet att regleras civilrättsligt. Det betyder att förvaltningsrättsliga regler inte är tillämpbara på ärendet, och att kommunen är skadeanmälarens motpart i en tvist som en oberoende bedömning ska göras ifråga om. Det vill säga det är inte kommunen som bedömer och avgör ärendet, utan i första hand ett försäkringsbolag, och kommunen idkar alltså inte heller myndighetsutövning i detta sammanhang.

Kommunen handlägger anmälan, upprättar ett ärende och lämnar i de aktuella fallen över ärendet till kommunens försäkringsbolag. När utredningen är klar får du ett beslut i ditt ärende. Är du inte nöjd med försäkringsbolagets beslut kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller ansöka om stämning mot Huddinge kommun i allmän domstol.

Information om personuppgiftsbehandling i ärendet: För att handlägga ditt ärende behöver vi registrera och behandla dina personuppgifter. Vår lagliga grund för detta enligt GDPR är rättslig förpliktelse och allmänintresse. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till kommunens försäkringsbolag/entreprenör, vilket då sker i enlighet med gällande lagstiftning och personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunen och den specifika leverantören.

Klimat- och stadsmiljönämnden är personuppgiftsansvarig i detta sammanhang. Vid frågor kontakta gator@huddinge.se

Uppdaterad 23 februari 2023

Var informationen till din hjälp?