Snöröjning

Här informerar vi om kommunens arbete med snö- och halkbekämpning och hur du som invånare kan hjälpa till.

Så prioriterar vi

Plogning, saltning och sandning av bussgator samt gång- och cykelvägar prioriteras före villagator. Utkallning sköts av en jourtjänst som bedömer läget baserat på väderlek och förhållandena på vägnätet.

Inom cirka 4 timmar från det att plogningen har påbörjats är ambitionen att bussgator samt gång- och cykelvägar ska vara plogade medan övriga vägar ska vara åtgärdade inom 16 timmar. När plogningen startar kan variera, beroende på bland annat väderlek, snödjup samt prioriteringsordningen på gatorna. Sandning och saltning sker vid behov efter att man har plogat. 

Så hanterar vi snövallar

När snöröjningen är färdig kör vi bort snö från platser där snöhögarna medför stora problem med sikt eller framkomlighet eller där de kan utgöra en trafikfara. Vid infarter försöker vi vinkla bort plogbladet när det går så att inte vallarna ska bli för stora. Men ibland är det tätt mellan infarterna och då kan det ändå bli en stor vall. Vi gör så gott vi kan för att minska antalet vallar framför infarter men du som är fastighetsägare får räkna med att ta bort vallen framför din egen infart. 

Här lägger vi upp snön: 

 • På gator och vägar utan gångbana läggs det snövallar på båda sidor
 • Gångvägar får vallar på båda sidor
 • Vi strävar efter att lägga upp snön mot allmänning om det går
 • På trottoarer strävar vi efter att lägga snön på den sida där vi inte har belysning

Saltning och sandning av vägar

Vi halkbekämpar bussgator med salt och använder saltblandad sand och stenflis på övriga vägar. Branta vägar och vägkorsningar halkbekämpas så tidigt som möjligt. I särskilt branta backar finns sandlådor placerade.

Här kan du se var sandlådor står utplacerade i kommunen, där du kan

hämta sand för eget bruk. 

Sopsaltade gång- och cykelvägar

Under vintersäsongerna 2018/2019 till 2019/2020 sopsaltas några utvalda gång- och cykelbanor i kommunen på försök för att göra det enklare för gångtrafikanter och cyklister att ta sig fram vintertid. Istället för att sanda så sopas snö och is bort med en maskin som samtidigt lägger ut salt som håller gång och cykelvägen halkfri. Läs mer om var och hur vi sopsaltar

Vissa trottoarer i villaområden plogas inte

Vi plogar breda gång och cykelvägar längs med huvudstråk. I många villaområden, i så kallade 30-zoner, är trottoarerna så pass smala att vi inte inte plogar dem. Det kan bero på att utrymmet behövs för att lägga snö från den plogade gatan på. 

Eftersom det dessutom inte finns ett sammanhängande nät av trottoarer och man får köra max 30 kilometer i timmen har vi gjort bedömningen att det går att ta sig fram säkert ändå.

I villaområden med trottarer på båda sidor om vägen försöker vi hålla belysningssidan snöfri. 

Hjälp till att underlätta arbetet

 • Skotta framför din egen uppfart
  Skotta framför din egen infart/uppfart och håll området vid brevlåda och soptunna fria från snö men tänk på att inte skotta ut snön på gatan. 

 • Ta bort snövallen själv
  Bildas det en vall vid din infart när gatan har plogats får du själv skotta bort vallen. När vi plogar strävar vi i första hand att inte bygga stora vallar. 

  Vid behov kör vi bort snö från platser där snövallar och snöhögar medför trafikfara.

 • Flytta din bil så att vi kan ploga
  När större snömängder ska tas bort skyltar vi upp 24 timmar i förväg. Då behöver du flytta din bil. Om du inte flyttar bilen, kan den behöva forslas bort och du får betala böter och bortforslingsavgift.

 • Ställ inte soptunnan i vägen för plogbilen
  När det har snöat − tänk på att inte ställa din soptunna utanför tomtgränsen så att den står i vägen för plogbilen. Sopbilen har en räckvidd på två meter när den ska tömma soptunnan.

 • Beskär buskar och träd
  Du som tomtägare kan hjälpa till med att ta bort grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren på en höjd lägre än 4,5 meter för att underlätta snöröjningen. Läs mer på  huddinge.se/klipphacken

Vid omfattande snöfall

Vid ett mer omfattande snöfall informerar vi under kontorstid via kommunens sociala medier, Facebook och Twitter. Följ oss gärna här. 

Det tar tid att snöröja – felanmäl inte för tidigt

Vi tar emot din felanmälan så snart vi kan men det tar i regel ca 16 timmar att snöröja hela kommunen från det att plogning startar. Först därefter kan vi ta emot och hantera din felanmälan. Om du upplever att din gata inte har plogats enligt ovan kan du själv göra en felanmälan där du anger exakt adress. 

Om något har gått sönder

Om en plogbil har kört sönder ditt staket eller brevlåda kan du få ersättning.Tänk på att du inte kan få ersättning om det som gått sönder finns utanför din tomtgräns.

Gör en felanmälan här 

Andra som snöröjer i Huddinge

Kommunen ansvarar för att snöröja de flesta vägar, parkeringar, gång- och cykelvägar och trappor. Vissa vägar och områden är det Trafikverket eller enskilda föreningar som ansvarar för. Kontakta Trafikverket om du behöver felanmäla något på dessa vägar: 

Trafikverket ansvarar för:

 • E20, E4
 • Huddingevägen
 • Nynäsvägen
 • Haningeleden
 • Lännavägen från Storängsleden mot Haninge (väg 259)
 • Lissmavägen
 • Glömstavägen

Exempel på områden där enskilda föreningar ansvarar för vinterväghållning: 

 • Dåntorp
 • Gunhildsvik
 • Gömmaren
 • Kvarntorp-Lissma
 • Lissma-Öran
 • Lyckåsen
 • Mellanberg
 • Mellansjö
 • Orlångsjö-Högmora
 • Sofieberg
 • Solbacken
 • Ådran

Huddinge servicecenter

Boka tid innan du besöker oss

Vi kan tyvärr endast ta emot bokade besök på servicecenter. Vänligen ring oss eller skicka e-post för att boka ditt besök till Patron Pehrs väg 6 vid Huddinge station.

Telefontider

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.30
Fredag 8.00-15.00


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 14 januari 2021

Var informationen till din hjälp?