Markanvisningstävling för bostäder på Hälsovägen

Flemingsberg är ett av Sveriges största och viktigaste utvecklingsområden med mycket stark tillväxt och stor potential. Flemingsbergsdalen ska utvecklas till en urban stadsdel. På Hälsovägen ska vi bygga flerbostadshus och radhus. Det första steget i tävlingen är nu avslutat. Tre byggaktörer har gått vidare i tävlingen.

Markanvisningstävlingen sker på en färdig detaljplan som vann laga kraft 2017. Området medger byggrätt för cirka 200 lägenheter i flerbostadshus med lokaler i bottenvåningarna och cirka 15 radhus.

Karta över Hälsovägen i Flemingsberg där vi planerar att bygga radhus och flerbostadshus.
I område C planerar vi för cirka 200 lägenheter i flerbostadshus med lokaler i bottenvåningarna och i område E planerar vi för cirka 15 radhus.

Vår vision för Hälsovägen

På Hälsovägen planerar vi för cirka 800 nya bostäder med två förskolor och lokaler i bottenplan. Utöver detta kommer nya gångstråk och torg att skapas.

Hälsovägen blir en innehållsrik stadsgata med stadsmässig karaktär genom lokaler i bottenplan och ett generöst promenadstråk. Bebyggelsen utformas med öppna kvarter mot Flemingsbergsparken, där parkens grönska samspelar med gröna gårdar och tak.

Delta i tävlingen

Tävlingen startar den 26 mars 2020. Utvärdering i prekvalificeringen sker i slutet av maj. En slutlig vinnare utses under hösten.

Markanvisningstävlingen sker i två steg: en prekvalificering där tre vinnare går vidare till steg två, där ett slutligt tävlingsförslag tas fram.

Inbjudan till markanvisningstävlingen för bostäder på Hälsovägen i Flemingsberg

Vi gratulerar de tre byggaktörer som gått vidare i tävlingen

 • SHH Bostad
 • Titania
 • Sveafastigheter

Vi kontaktar de aktörer som gått vidare i tävlingen via e-post med intruktioner för steg två. 

Huddinge kommun tackar alla som skickat in bidrag till tävlingen.

Tävlingens upplägg

Steg 1 – Prekvalificering

I det första steget har pris och helhetsidé (en tillgänglig och inkluderande stad, en innovativ och dynamisk stad, en urban och grönskande stad) utvärderats. 

Steg 2 – Tävlingsbidrag

I detta steg utvärderas pris, utformning och gestaltning samt idéuppfyllelse.

Pris

Nu anges det slutliga anbudet. Det finns möjlighet att justera angivet pris i steg 1 med +/- 10 procent.

Utformning och gestaltning

Dessa delkategorier utvärderas och viktas samman:

 • Variation i fasaders uttryck
 • Anpassning till omgivningen
 • Materialval
 • Utformning av gårdsmiljö

Idéuppfyllelse

Hur väl förslaget uppfyller den helhetsidé som redovisats i steg 1. Hur möter exploatören de kravställningar som angivs i förslag till mark- och genomförandeavtalet, till exempel åtgärder för ekologisk kompensation och mobility management.

Tidsplan och viktiga datum

Tävlingen startar 26 mars 2020
Sista dag för inlämning – steg 1, prekvalificering Kl 10.00 den 25 maj 2020
Besked om avancemang 12 juni 2020
Sista dag för inlämning – steg 2, tävlingsbidraget Kl 12.00 den 7 september 2020
Sista dag för inlämning av påskrivet avtal 10 oktober 2020
Vinnaren offentliggörs November 2020
Kommunstyrelsen beslutar om mark- och genomförandeavtal 2 december 2020

Många projekt i Flemingsberg

Huddinge kommun har många projekt i Flemingsbergsområdet. Planprogrammet för Flemingsbergsdalen godkändes i april 2020 och Spårväg syd har tidigarelagts fyra år med projektstart 2020. Spårvägens totala byggtid beräknas till tio år.

Bilagor

Bilaga 1. Mark- och genomförandeavtal

Bilaga 2. Plankarta

Bilaga 3. Planbeskrivning

Bilaga 4. Illustrationsplan

Bilaga 5. Principer för medfinansieringsersättning för Spårväg syd

Bilaga 6. Överenskommelse om parkering mellan Huddinge kommun och Riksbyggen (kommer att dröja till steg 2, se mer information nedan)

Bilaga 7. Riktlinjer för flexibla parkeringstal

Bilaga 8. Definition av ljus BTA

Bilaga 9. Illustration angöring allmän plats

Bilaga 10. Arkeologisk utredning

Bilaga 11. Vindkartering för Hälsovägen

Bilaga 12. Dagvattenutredning 2015-05-27

Bilaga 13. Dagvattenutredning 2015-11-09

Bilaga 14. Kompletterande fördjupad dagvattenutredning, område B

Bilaga 15. Kompletterande dikesdimensionering för 100-årsregn och beräkning, område E

Bilaga 16. Trafikbullerutredning område A, B, C och E

Bilaga 17. Trafikbullerutredning område D

Bilaga 18. Ekologisk kompensation för Hälsovägen

Bilaga 19. Tävlingsformulär

Bilaga 20. Utvecklingsprogram för Flemingsberg

Förtydligande kring parkeringsavtal

Bilaga 6 "Överenskommelse om parkering mellan Huddinge kommun och Riksbyggen" kommer att dröja till steg 2. Till dess förtydligar vi några av de ingående parametrarna.

Anläggandet av parkeringsgaraget beräknas kosta cirka 500 000 kronor per parkeringsplats. Parkeringsgaraget kommer att beställas av den samfällighetsförening som består av fastighetsägarna till delområdena C och E (vinnare av markanvisningstävlingen) och A (Riksbyggen).

Kostnaderna som ska fördelas innefattar anläggandet av garaget samt projektering och andra byggherrekostnader.

Övrigt underlag som skickas digitalt vid förfrågan

 • Plankarta (dwg)
 • Projekteringsunderlag för allmän plats (dwg)
 • Modell för att beräkna behov av bil- och cykelparkeringar
 • Material avseende ledningsflytt

Frågor och svar

Här publicerar vi frågor och svar när vi får frågor om tävlingen som kan intressera fler.

Uppdaterad 15 juni 2020

Var informationen till din hjälp?