Markanvisningstävling för Hälsovägen 2014

Markanvisningstävlingen som genomfördes 2014 gällde utbyggnation av bostäder med lokaler i bottenvåningen längs med Hälsovägen. De inkomna bidragen har utvärderats med fokus på i första hand konceptens innehåll utifrån de bedömningskriterier som redovisats i tävlingsprogrammet och i andra hand anbudsnivån.

Karta visar markerat område för exploatering utmed Hälsovägen
Karta visar markerat område för exploatering utmed Hälsovägen

Anbuden/projektförslagen innehåller totalt cirka 450 lägenheter, varav cirka 180 vanliga lägenheter, cirka 230 mindre ungdoms-, student eller företagslägenheter och cirka 40 seniorlägenheter i flerbostadshus. Samtliga byggnader innehåller lokaler i bottenvåningen utmed Hälsovägen och mot det nya torget. Vidare innehåller projektförslagen lösningar för en öppen dagvattenhantering, förslag till ekosystemtjänster och mötesplatser.

Styrande i urvalsprocessen har i första hand varit hur väl bidragen uppfyller uppsatta kriterier och i andra hand priset.

De exploatörer som vann markanvisningstävlingen är Riksbyggen, Brabo och Concent. Exploatörernas bidrag har en tydlig konceptidé och identifierad målgrupp som bidrar till att stärka Flemingsbergs identitet. Markanvisningsavtal med Riksbyggen, Concent och Brabo undertecknades under våren 2015.

Kommunen valde i mars 2018 att inte teckna genomförandeavtal med Concent. Vi kommer att utlysa en ny markanvisningstävling för delområde C och E, läs mer om markanvisningstävlingen för Hälsovägen 2020.

Läs mer om projektet Hälsovägen

Uppdaterad 25 februari 2020

Var informationen till din hjälp?