Markanvisningstävling för Hälsovägen

Markanvisningstävlingen har gällt utbyggnation av bostäder med lokaler i bottenvåningen längs med Hälsovägen. De inkomna bidragen har utvärderats med fokus på i första hand konceptens innehåll utifrån de bedömningskriterier som redovisats i tävlingsprogrammet och i andra hand anbudsnivån.

Anbuden/projektförslagen innehåller totalt cirka 450 lägenheter, varav cirka 180 vanliga lägenheter, cirka 230 mindre ungdoms-, student eller företagslägenheter och cirka 40 seniorlägenheter i flerbostadshus. Samtliga byggnader innehåller lokaler i bottenvåningen utmed Hälsovägen och mot det nya torget. Vidare innehåller projektförslagen lösningar för en öppen dagvattenhantering, förslag till ekosystemtjänster och mötesplatser.

Styrande i urvalsprocessen har i första hand varit hur väl bidragen uppfyller uppsatta kriterier och i andra hand priset.

De exploatörer som vann markanvisningstävlingen är Riksbyggen, Brabo och Concent. Exploatörernas bidrag har en tydlig konceptidé och identifierad målgrupp som bidrar till att stärka Flemingsbergs identitet. Markanvisningsavtal med Riksbyggen, Concent och Brabo undertecknades under våren 2015.

Läs mer om projektet Hälsovägen

Uppdaterad 24 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?