Markanvisningstävling för Solhagaparken

Tävlingen avslutades den 21 november 2016. Huddinge kommun tackar för inlämnade anbud i anbudstävlingen för Solhagaparken! Efter genomförd utvärdering utsågs NCC Sverige AB till vinnare i tävlingen, vilket beslutades i kommunfullmäktige den 13 februari 2017.

Flygfoto över Solhagaparken visar höghus, idrottsplats och en väg.
Flygfoto över Solhagaparken

Planen syftar till att ge förutsättningar för att uppföra flerbostadshus med en lokal för centrumändamål i gatuplanet cirka 100 meter från Masmos tunnelbana i Vårby Haga.

Bebyggelsen föreslås placeras i två u-formade huskroppar i fem till sex våningar. Luftighet skapas genom att kvarteret öppnar upp sig i form av ett grönt stråk om 12 meter mellan husen som rymmer cirka 125 lägenheter och en lokal om 100 kvadratmeter för centrumändamål. Det blir även tillåtet med fritidsverksamhet om behov skulle uppstå i framtiden. Planen möjliggör även en etablering för matbutik i tillbyggnaden till höghuset på Botkyrkavägen på fastigheten Skeppet 1. Parkering till de nya bostäderna löses genom ett parkeringsdäck på den befintliga parkeringsplatsen på Varvsvägen.

Bebyggelsen ges en omsorgsfull gestaltning med fasader med generösa inslag av trä och vegetationsklädda tak som blir ett positivt tillskott i den urbana miljön på platsen. Även parkeringsdäcket ges en omsorgsfull gestaltning. Detaljplanen möjliggör även en tillbyggnad av den befintliga förskolan för ytterligare två avdelningar för att tillgodose nya behov i och med de nya bostäderna.

Om projektet för Solhagaparken

Uppdaterad 15 september 2021

Var informationen till din hjälp?