Planeringsunderlag för dig som byggaktör

Här hittar du en sammanställning av information och dokument som är bra att läsa om du vill bygga i Huddinge.

Du hittar även en  kortfattad beskrivning av planprocessen och när vi tecknar avtal längre ner på sidan.

Tabell över kostnader vid exploateringsprojekt

Riktlinjer för exploateringsavtal med bilagorna medfinansiering Spårväg syd samt fördelning av exploateringsersättning

Riktlinjer för markanvisningar med bilagorna medfinansiering Spårväg syd samt fördelning av exploateringsesättning

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Utredningar vid detaljplanering

Miljö

Miljöprogram 2022-2025

Avfallsplan

Gestaltning

Arkitekturstrategin

Hej byggaktör!

Kulturmiljöprogram del 1

Kulturmiljöprogram del 2

Kulturmiljöprogram del 3

Trafik

Trafikstrategi

Gatu- och trafiksektionens handbok

Parkeringsprogram

Mobility Management - planera och bygg för hållbart resande

Vatten

Planera för dagvatten

Länshållningsvatten, på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats

Social hållbarhet

Checklista för barnkonsekvensanalyser

Metodhandbok för barnkonsekvensanalyser

Huddingeanalysen

Plan- och avtalsprocessen

Programsamråd

Om det är ett stort område som ska planeras kan processen börja med ett program. Programmet innehåller idéförslag och skisser över området.

Planuppdrag

Själva planarbetet inleds med ett planuppdrag. I det här skedet fall tecknar vi ofta ett föravtal, som reglerar relationen och villkoren mellan kommunen och exploatören under planarbetet.

Plansamråd

När det finns ett första förslag för området som planeras går det ut på samråd. Detta är ett tillfälle för allmänheten, sakägare och instanser att tycka till om förslaget.

Granskning

Efter samrådet ser kommunen över de synpunkter som kommit in och försöker justera planförslaget i den mån det är möjligt. Det nya förslaget går sen ut på granskning, där allmänheten, sakägare och olika instanser får tycka till igen.

Antagande

När planförslaget är helt färdigt ska politikerna fatta ett beslut om planen. Nu fattas även beslut om ett genomförandeavtal som tecknats mellan kommunen om exploatören. Avtalet reglerar hur exploatören ska genomföra planen när den vunnit laga kraft.

Laga kraft

Planförslaget vinner laga kraft ungefär tre veckor efter antagandet, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Genomförande

När planen vunnit laga kraft kan den verkställas.

Huddinge servicecenter

Vi har vanligtvis kortast kötid efter kl 14 på eftermiddagarna. 

Telefontider

Telefon: 08-535 300 00

  • Måndag-torsdag kl 08.00-17.00 
  • Fredag kl 08.00-15.00
  • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt 

Besökstider

  • Måndag-torsdag: kl 10.00-17.00
  • Fredag: kl 10.00-15.00
  • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt

Servicecenter har drop-in-besök där kösystem med kölapp gäller.

Här har du möjlighet att låna en dator vid självhjälpsstationen och göra utskrifter.

Adresser

Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge
Besöksadress: Patron Pehrs väg 6

Uppdaterad 16 maj 2023

Var informationen till din hjälp?