Hållbart resande i regionen

Hela Stockholmsregionens tillväxt är beroende av en stark och växande infrastruktur. När Spårväg syd börjar byggas mellan Flemingsberg och Älvsjö, underlättar det för resande inte bara i Huddinge utan i hela södra Stockholm. Även Förbifart Stockholm gör det lättare att nå både Huddinge och resten av Stockholmsregionen.

Spårväg syd

Ett mer hållbart resande i hela regionen

Spårväg syd dras mellan Flemingsberg i söder via Kungens kurva till Älvsjö i norr. Totalt handlar det om cirka 17 kilometer spårväg som knyter samman platser som tidigare varit svåra att nå kollektivt. Samtidigt öppnar spårvägen för ytterligare exploatering på fler platser i Huddinge.
Inte minst i en ny planerad stadsdel i Loviseberg med cirka 7 000 nya bostäder och ett nytt lokalt centrum – allt med en närhet till naturen.

Öppnar för 18 500 nya bostäder

Vi planerar att bygga cirka 20 000 nya bostäder till 2030. De flesta av dessa kommer byggas i Segeltorp, Kungens kurva, Masmo, Glömsta, Flemingsberg och centrala Huddinge. Platser som ligger i närheten av Spårväg syds dragning.

I Flemingsberg möter spårvägen upp pendel- och regiontrafiken och de nationella tåglinjerna. En potentiell bytespunkt för närmare 600 000 invånare i södra Stockholm år 2030.

Spårväg syds cirka 16 hållplatser längs med sträckan Älvsjö till Flemingsberg bidrar till att hela södra Stockholm får ett etablerat, pålitligt kollektivtrafiksystem.

Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn är en avgörande förbindelse som knyter samman trafikflödena i den södra regionen med väg E4/E20. Tvärförbindelse Södertörn är nödvändig för att bibehålla dagens starka utveckling.

Hållbara transporter

Huddinges trafikstrategi ligger till grund för ett mer hållbart transportsystem. Här finns tre strategiska huvudinriktningar:

  • att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik,

  • att alltid utgå från kollektivtrafiken vid all planering och

  • att samordna bygg- och trafikplanering.

Strategin innehåller nio olika planer som gemensamt ska bidra till fler hållbara transportval och en bättre miljö.
I Huddinge ska det vara lätt att välja ett hållbart resande.

Uppdaterad 27 april 2020

Var informationen till din hjälp?