Sydvästra

Utblick för Sydvästra Huddinge till 2031
Sydvästra Huddinge ska växa med upp till cirka 28 000 nya invånare till år 2030.

År 2031 är Flemingsberg en tät, urban stadskärna och en attraktiv etableringsort för kunskapsintensivt och kreativt näringsliv. Flemingsberg har vuxit med cirka 10 000 nya bostäder och cirka 15 000 nya arbetstillfällen.

Det nya resecentrumet har stärkt platsen som ett regionalt centrum, tillsammans med den utbyggda Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn. Nu knyter Flemingsberg samman hela södra Stockholm.
Andelen som reser med cykel har ökat tack vare ett bättre regionalt cykelnät.

Utvecklingen syns också i Vistabergs trädgårdsstad och den nya stadsdelen i Loviseberg och Glömstadalen, samt Björnkulla. Här har tusentals nya bostäder byggts i kollektivtrafiknära läge med olika upplåtelseformer och bostadstyper.

Nu finns det bostäder för olika preferenser och för alla människor i Flemingsberg. Här har även utvecklats olika typer av offentlig service, lokaler för tusentals nya arbetstillfällen och högre utbildning.
Flemingsbergs nya stadscentrum erbjuder ett brett och varierat utbud av kultur, restauranger, nöje och handel. Dessutom står ett nytt lokalt centrum i Glömstadalen färdigt.

Flemingsberg har fått en stark kontorsmarknad som vuxit fram främst i och kring själva stadskärnan, inte minsta tack vare de goda kommunikationerna.

Campus Flemingsberg är ett levande och mångvetenskapligt campus med världsledande forskning. Utbildning, vård och offentlig förvaltning har kompletterats med en rad tjänsteintensiva verksamheter.

År 2030 är Flemingsberg känt som en öppen, lärande och dynamisk plats där kreativitet och nya idéer stimuleras i en internationell miljö.

Uppdaterad 31 maj 2018

Var informationen till din hjälp?