Flemingsbergsdalen

Flemingsberg, den internationella metropolen i södra Stockholm. En inspirerande och innovativ mötesplats. Här skapas ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, forskning och kreativitet där stadscentrum i Flemingsbergsdalen är hjärtat.

En bild som visar byggnader, moln, storstadsområde.
Visionsbild över de centrala delarna i Flemingsbergsdalen. Illustration: Sweco Architects via www.neonstudioarch.com

En strategisk pusselbit

Utvecklingen av Flemingsbergsdalen är ett led i att stärka den regionala stadskärnan Flemingsberg, en strategisk utvecklingspunkt för hela Stockholmsregionen.

Huddinge kommun ska tillsammans med Fabege och fler aktörer utveckla de centrala delarna av Flemingsberg till ett nytt stadscentrum.

I Flemingsbergsdalen ska en hållbar stadsdel - som tillsammans med närliggande områden skapar ett sammanhållet och hållbart Flemingsberg – utvecklas med 5 000 bostäder, 35 000 arbetsplatser, samhällsservice, handel, nöje, park och natur.

Fakta om Flemingsbergsdalen

  • Var: Flemingsberg, Huddinge kommun
  • Yta: Cirka 75 hektar
  • Arbetsplatser: 35 000 nya arbetsplatser
  • Bostäder: 5 000 nya bostäder
  • Kommersiell service: Cirka 65 000 kvadratmeter
  • Kommunikationer: Utvecklad bytespunkt för resande med tåg, buss och spårväg
  • Innehåll: Utvecklat rättscentrum, kontor, handel, stadsdelspark, närpark, skolor, förskolor, kongress, hotell med mera.
  • Beräknas stå klart: 2050

Aktuellt

Systemhandling för allmänna anläggningar

I utvecklingen av Flemingsbergsdalen pågår arbetet med en plan för övergripande allmänna anläggningar. Denna plan kallas systemhandling och syftar till att tydligt fastställa de förutsättningar som behövs för att fortsätta planeringen och genomföra den kommande utbyggnaden på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

I praktiken innebär detta att vi tar hänsyn till olika faktorer som funktionalitet, kvalitet och utrymme för stadens olika system. Exempel på sådana system är ledningsnät för vatten, avlopp, el, fjärrvärme och fjärrkyla, rening och avledning av dagvatten och skyfall. Det omfattar också tillgängligheten och framkomligheten för olika transportsätt, både till fots, med cykel och andra fordon i området.

Arbetet med systemhandlingen och projekteringen kommer att pågå till och med december 2024.

Pågående projekt

Stadscentrum

Hörntomten

Södra entrén

Operan och Dramaten

Centralmarken

Styrande dokument

Utvecklingsprogram Flemingsberg

Under 2018 antogs det strategiska utvecklingsprogrammet för den regionala stadskärnan Flemingsberg.

Utvecklingsprogrammet tydliggör förutsättningar, mål och strategier för att nå den tänkta utvecklingen i Flemingsberg och har tagits fram av Region Stockholm, Botkyrka och Huddinge tillsammans.

Utvecklingsprogram Flemingsberg

Utvecklingsplan Flemingsberg

Utvecklingsplanen, som antogs 2022, visar hur Flemingsberg ska utvecklas fram till 2050. Utvecklingsplanen fyller glappet mellan kommunens översiktsplan och detaljplanerna.

Planen vägleder utvecklingen i ett område på ett mer direkt och konkret sätt än vad översiktsplanen gör, men är samtidigt inte så detaljerad som en detaljplan. 

Utvecklingsplan Flemingsberg 

Planprogram Flemingsbergsdalen

Planprogrammet beskriver utgångspunkter och mål för förnyelsen av Flemingsbergsdalen.

Syftet är att skapa förutsättningar för utveckling av en integrerad stadsdel med höga stadsbyggnadskvaliteter som kan bidra med nya arbetstillfällen, service, nöjen, kultur, bostäder, samhällsservice samt studieplatser inom högre utbildning. Programmet anger utgångpunkter och mål för förnyelsen av Flemingsbergsdalen utifrån dessa visioner.

Programmet bygger på en övergripande idé om att Flemingsbergsdalen ska knytas ihop med övriga Flemingsberg. De barriärer som Huddingevägen och järnvägen utgör föreslås överbryggas och tydliga stråk och kopplingar samt strategiskt viktiga platser och målpunkter pekas ut.

Planprogrammet beslutades 2020.

Planprogram för centrala Flemingsbergsdalen

Hållbarhetsprogram Flemingsbergsdalen

Hållbarhetsprogrammet kompletterar och stöttar planprogrammet för Flemingsbergsdalen.

Syftet är att belysa de fokusområden som arbetet i Flemingsbergsdalen tar utgångspunkt i och illustrerar processtyrningen för hållbarhetsarbetet under utvecklingen. Visionen för hållbarhetsarbetet i Flemingsbergsdalen utgår från mod, innovation och långsiktighet med människan i centrum.

Hållbarhetsprogram Flemingsbergsdalen

Översyn av områdets planstruktur

Under 2022 har en översyn av Flemingsbergsdalens strukturplan genomförts för att kunna möta behovet av svar på struktur- och systemövergripande frågor inom planprogramsområdet. Syftet är att utveckla strukturplanen för att säkerställa genomförbarheten av Flemingsbergsdalens utveckling.

Översynen har lett till större bostadskvarter, höjdsättning av området med justeringar i vägnätet för att uppnå högre tillgänglighet, säkerställande av skyfallslösningar samt behov av fortsatt utredning av överdäckning av spårområdet.

Den nya strukturplanen blir utgångspunkten för fortsatt arbete med utvecklingen av Flemingsbergsdalen.

Översyn Strukturplan

Andra styrande dokument och strategier för områdets utveckling/underlag

Kvalitetsprogram

Stadslivsanalys Flemingsbergsdalen 

Kulturens roll i stadsutvecklingen 

Skyfallsutredning

Kravnivå dagvatten

Uppdaterad 8 november 2023

Var informationen till din hjälp?