Flemingsbergsdalen

Flemingsberg, den internationella metropolen i södra Stockholm. En inspirerande och innovativ mötesplats. Här skapas ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, forskning och kreativitet där stadscentrum i Flemingsbergsdalen är hjärtat.

En strategisk pusselbit i utvecklingen av Flemingsberg

Utvecklingen av Flemingsbergsdalen är ett led i att stärka den regionala stadskärnan Flemingsberg, en strategisk utvecklingspunkt för hela Stockholmsregionen. Huddinge kommun ska tillsammans med Fabege och fler aktörer utveckla de centrala delarna av Flemingsberg till ett nytt stadscentrum. I Flemingsbergsdalen ska en hållbar stadsdel - som tillsammans med närliggande områden skapar ett sammanhållet och hållbart Flemingsberg - utvecklas med 5 000 bostäder, 35 000 arbetsplatser, samhällsservice, handel, nöje, park och natur.

Fakta om Flemingsbergsdalen

Var: Flemingsberg, Huddinge kommun
Yta: ca 75 hektar
Arbetsplatser: 35 000 nya arbetsplatser
Bostäder:
5 000 nya bostäder
Kommersiell service: ca 65 000 kvm
Kommunikationer: Utvecklad bytespunkt för resande med tåg, buss och spårväg
Innehåll: Utvecklat rättscentrum, kontor, handel, stadsdelspark, närpark, skolor, förskolor, kongress, hotell med mera.
Beräknas stå klart:
2050

Aktuellt

Översyn av områdets planstruktur

Under 2022 har en översyn av Flemingsbergsdalens strukturplan genomförts för att kunna möta behovet av svar på struktur- och systemövergripande frågor inom planprogramsområdet. Syftet är att utveckla strukturplanen för att säkerställa genomförbarheten av Flemingsbergsdalens utveckling.

Översynen har lett till större bostadskvarter, höjdsättning av området med justeringar i vägnätet för att uppnå högre tillgänglighet, säkerställande av skyfallslösningar samt behov av fortsatt utredning av överdäckning av spårområdet. Den nya strukturplanen blir utgångspunkten för fortsatt arbete med utvecklingen av Flemingsbergsdalen.

Översyn Strukturplan

Pågående projekt i Flemingsbergsdalen 

Stadscentrum

Hörntomten

Södra entren

Operan och Dramaten

Centralmarken

Styrande dokument

Under 2018 färdigställdes och antogs det strategiska utvecklingsprogrammet för den regionala stadskärnan Flemingsberg. Utvecklingsprogrammet tydliggör förutsättningar, mål och strategier för att nå den tänkta utvecklingen i Flemingsberg och har tagits fram av Region Stockholm, Botkyrka och Huddinge tillsammans.

Utvecklingsprogram Flemingsberg

Utvecklingsplan Flemingsberg

Utvecklingsplanen, som antogs 2022, visar hur Flemingsberg ska utvecklas fram till 2050. Utvecklingsplanen fyller glappet mellan kommunens översiktsplan och detaljplanerna. Planen vägleder utvecklingen i ett område på ett mer direkt och konkret sätt än vad översiktsplanen gör, men är samtidigt inte så detaljerad som en detaljplan. 

Utvecklingsplan Flemingsberg 

Planprogram Flemingsbergsdalen

Planprogrammet beskriver utgångspunkter och mål för förnyelsen av Flemingsbergsdalen. Syftet är att skapa förutsättningar för utveckling av en integrerad stadsdel med höga stadsbyggnadskvaliteter som kan bidra med nya arbetstillfällen, service, nöjen, kultur, bostäder, samhällsservice samt studieplatser inom högre utbildning. Programmet anger utgångpunkter och mål för förnyelsen av Flemingsbergsdalen utifrån dessa visioner.

Programmet bygger på en övergripande idé om att Flemingsbergsdalen ska knytas ihop med övriga Flemingsberg. De barriärer som Huddingevägen och järnvägen utgör föreslås överbryggas och tydliga stråk och kopplingar samt strategiskt viktiga platser och målpunkter pekas ut. Planprogrammet beslutades 2020.

Planprogram för centrala flemingsbergsdalen

Hållbarhetsprogram Flemingsbergsdalen

Hållbarhetsprogrammet kompletterar och stöttar planprogrammet för Flemingsbergsdalen. Syftet är att belysa de fokusområden som arbetet i Flemingsbergsdalen tar utgångspunkt i och illustrerar processtyrningen för hållbarhetsarbetet under utvecklingen. Visionen för hållbarhetsarbetet i Flemingsbergsdalen utgår från mod, innovation och långsiktighet med människan i centrum.

Hållbarhetsprogram Flemingsbergsdalen

Andra styrande dokument och strategier för områdets utveckling/underlag

Kvalitetsprogram

Stadslivsanalys Flemingsbergsdalen 

Kulturens roll i stadsutvecklingen 

Uppdaterad 22 februari 2023

Var informationen till din hjälp?