Ny arkitekturstrategi på plats

Vi har tagit fram en arkitekturstrategi som ska bidra till att skapa stadsmiljöer där människor vill vara och bo.  Arkitekturstrategin beslutades den 23 mars 2020.

Varför behövs en arkitekturstrategi?

Huddinge är just nu inne i en intensiv utvecklingsfas som kommer att få stor betydelse för kommunens framtida karaktär. Hur vi väljer att planera och utforma byggnader, parker, torg och gator blir avtrycket av vår tid som vi med stolthet ska lämna över till kommande generationer. Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om arkitekturens roll och värde, för att göra den tillgänglig och användbar för både allmänhet, besökare och näringsliv.

När det ska byggas mycket, på kort tid och på ett bra sätt krävs det att alla inblandade parter har en gemensam målbild om vad som är vackra och välbesökta platser och byggnader. I den här strategin beskrivs Huddinges hållning, mål och riktlinjer i arkitektur- och gestaltningsfrågor. Med strategin som verktyg kan vi försäkra oss om att det som byggs i Huddinge håller  tillräckligt hög arkitektonisk nivå och lättare hålla kvar vid tidiga visioner när projekt ska förverkligas.

Analysmodell - utgå ifrån platsen och utveckla den

Huddinge kommuns arkitekturstrategi bygger på att alla projekt, vare sig det är stora stadsbyggnadsprojekt, ombyggnader eller kompletteringar i befintlig miljö liksom andra åtgärder i bebyggelsemiljön ska genomgå två huvudsteg: Utgå ifrån platsen och utveckla platsen.

Illustration arkitekturstrategin 2020.png

Läs arkitekturstrategin.

Kontakt

Uppdaterad 30 mars 2020

Var informationen till din hjälp?