Arkitekturstrategi

Vi har tagit fram en arkitekturstrategi som ska bidra till att skapa stadsmiljöer där människor vill vara och bo.  Arkitekturstrategin beslutades den 23 mars 2020.

Varför behövs en arkitekturstrategi?

Huddinge är just nu inne i en intensiv utvecklingsfas som kommer att få stor betydelse för kommunens framtida karaktär. Utformningen av städer, parker, gator och byggnader berör alla som bor, arbetar i eller besöker kommunen. Dessutom fortsätter byggnader och offentliga platser att påverka sin omgivning långt efter att de är färdigställda.

Hur vi väljer att planera och utforma byggnader, parker, torg och gator blir avtrycket av vår tid som vi med stolthet ska lämna över till kommande generationer. Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om arkitekturens roll och värde, för att göra den tillgänglig och användbar för både allmänhet, besökare och näringsliv.

När det ska byggas mycket, på kort tid och på ett bra sätt krävs det att alla inblandade parter har en gemensam målbild om vad som är vackra och välbesökta platser och byggnader. I den här strategin beskrivs Huddinges hållning, mål och riktlinjer i arkitektur- och gestaltningsfrågor. Med strategin som verktyg kan vi försäkra oss om att det som byggs i Huddinge håller tillräckligt hög arkitektonisk nivå och lättare hålla kvar vid tidiga visioner när projekt ska förverkligas.

Analysmodell utgå ifrån platsen och utveckla den

Huddinge kommuns arkitekturstrategi bygger på att alla projekt, vare sig det är stora stadsbyggnadsprojekt, ombyggnader eller kompletteringar i befintlig miljö liksom andra åtgärder i bebyggelsemiljön ska genomgå två huvudsteg: Utgå ifrån platsen och utveckla platsen.

Tecknad illustration över de områdenen
Illustration över de sex teman som ska beaktas för att skapa attraktiva och levande stadsmiljöer. Temana är det publika rummet, historiska spår, skala och täthet, rörelser och stråk, gröna och blåa rum samt inkluderande rum.

Arkitekturstrategin

Samtalsguide för byggaktörer

Vi har tagit fram en samtalsguide för dig som är byggaktör. Samtalsguiden utgår från Huddinges arkitekturstrategi och fungerar som ett verktyg för dialog.

Samtalsguidens uppgift är att synliggöra och prioritera arkitekturen så att den hålls levande genom hela samhällsbyggnadsprocessen – från ett tidigt skede i planeringen till det faktiska genomförandet. Den är tänkt att användas både i möte med byggaktörer, arkitekter och konsulter men även internt i samhällsbyggnadsprocessen. Den ska bidra till att ambitionerna med arkitekturen blir tydliga redan från början, så att alla aktörer är överens om nivån. Detta med förhoppningen om att de investeringar i tid, kunskap och pengar i varje som görs i varje projekt ska resultera i så många värden som möjligt för byggaktören, kommunen och Huddingeborna.

Hej byggaktör!

Underlag för ett projekts gestaltning

Kontakt

Uppdaterad 20 januari 2022

Var informationen till din hjälp?