Ny arkitekturstrategi nu på remiss

Vi har tagit fram en arkitekturstrategi som ska bidra till att skapa stadsmiljöer där människor vill vara och bo. Arkitekturstrategin är på remiss fram till den 12 april 2019.

Varför behövs en arkitekturstrategi?

Huddinge är just nu inne i en intensiv utvecklingsfas som kommer att få stor betydelse för kommunens framtida karaktär. Hur vi väljer att planera och utforma byggnader, parker, torg och gator blir avtrycket av vår tid som vi med stolthet ska lämna över till kommande generationer. Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om arkitekturens roll och värde, för att göra den tillgänglig och användbar för både allmänhet, besökare och näringsliv.

När det ska byggas mycket på kort tid på ett bra sätt krävs det alla inblandade parter har en gemensam målbild om vad som är vackra och välbesökta platser och byggnader. I den här strategin beskrivs Huddinges hållning, mål och riktlinjer i arkitektur- och gestaltningsfrågor. Med strategin som verktyg kan vi försäkra oss om att det som byggs i Huddinge håller  tillräckligt hög arkitektonisk nivå och lättare hålla kvar vid tidiga visioner när projekt ska förverkligas.

Fyra steg för att nå dit

För att lyckas med att skapa miljöer som människor trivs i har vi identifierat fyra steg som nödvändiga att göra i varje stadsutvecklingsprojekt. Arkitektur handlar inte enbart om hur ett hus ser ut, vilken fasad det har eller om man tycker det är snyggt eller fult. Arkitektur handlar om utformandet av hela vår fysiska miljö, om byggnaderna men också om rummen mellan husen. Arkitketur handlar om siluetter, siktlinjer och utblickar, och om kulör och fasadmaterial. Framförallt handlar det om vilken upplevelse och vilken känsla man får i den bebyggda miljön.

Följande steg ska stadsutvecklingsprojekten gå igenom i Huddinge:

1. Att prioritera strategiska platser och byggnader
2. Att ta tillvara och utveckla kvaliteter
3. Att läka sår
4. Att skapa nytt

Läs hela strategin här

Här finns arkitekturstrategin i sin helhet och i en kortversion. 

Arkitekturstratgi

Arkitekturstrategi kortversion 

Lämna synpunkter

Du kan tycka till om arkitekturstrategin till och med den 12 april. Synpunkterna lämnar du skriftligen via e-post till plan@huddinge.se eller via post till: 

Huddinge kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Plansektionen
141 85 Huddinge

 Kontakt

Uppdaterad 12 februari 2019

Var informationen till din hjälp?