Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Planeringsunderlag för översiktsplan

Utställningsredogörelse

Protokoll för antagandebeslut

Underlag som finns på andra webbplatser

Konsekvensbedömningar

Bebyggelse och näringsliv

Fördjupade översiktsplaner

Miljö

Trafik

Teknisk försörjning och vindkraft

Utredningar som inte finns digitalt

  • Huddinge reviderad kulturmiljöinventering, Stockholms läns museum och Huddinge kommun, Rapport 2003:20
  • Huddinge Kulturmiljöinventering, Stockholms läns museum, 1986
  • Huddinges jord- och skogsbruksprogram, Huddinge kommun 1994

Uppdaterad 18 december 2017

Var informationen till din hjälp?