Utvecklingsplan för Vårby

Kungens kurva och Flemingsberg är utpekade som regionala stadskärnor i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen. Den nya trafikleden Förbifart Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn och den nya snabbspårvägen Spårväg syd kommer göra det enklare att ta sig med kollektivtrafik mellan Vårby, de regionala stadskärnorna och centrala Stockholm.

Utvecklingsplan för Vårby

Vad är en utvecklingsplan?

Vad händer nu?

Kommunfullmäktige godkände utvecklingsplanen för Vårby den 21 mars 2022.

Vision och strategier för Vårby

I Vårby flyttas gränserna för hur och var vi bor, lever, reser och arbetar. Här flyttas gränserna för hur människor lättare kan leva ett variationsrikt, socialt vardagsliv med umgänge, lek, idrott och friluftsliv.

Tack vare sitt unika, naturnära och kuperade läge vid Mälarens strand, utvecklas Vårby till en plats som erbjuder en ny sorts livsdynamik. Här finns vattnet och båtarna, attraktiva boendemiljöer med sociala mötesplatser, naturen och flexibla kommunikationerna som gör det möjligt att röra sig snabbt och enkelt både inom kommunen och vidare i regionen på bara några minuter.

Det som en gång var en förort är nu på väg att bli porten till en växande storstad.

Fyra strategier

Utvecklingsplanen vilar på en idé om ”Våra byar” som tillsammans bildar ”Vår by”. För att göra verklighet av visionen ska vi arbeta efter fyra strategier: 

  • Variationsrik och levande
  • Sammanhållande och välkomnande
  • Identitetsstark
  • Hälsofrämjande och tryggt 

Utvecklingsplanen – en gemensam bild

Utvecklingsplanen ska visa hur ett område ska utvecklas fram till 2050. Alla som är delaktiga i utvecklingen behöver ha en gemensam bild av hur området ska bli och vilka kvalitéer och funktioner som behövs. Till exempel var i området människor ska kunna mötas och hur mötesplatserna ska se ut, i vilken ordning projekt ska byggas och när de ska byggas.

Utvecklingsplanen fyller glappet mellan kommunens översiktsplan och detaljplanerna. Planen vägleder utvecklingen i ett område på ett mer direkt och konkret sätt än vad översiktsplanen gör, men är samtidigt inte så detaljerad som en detaljplan. 

För att utvecklingen ska bli bra behöver vi involvera dem som berörs – Huddingebor, fastighetsägare, företagare, näringsliv och byggaktörer.

Stockholmsregionen förväntas växa med 30.000-40.000 invånare varje år de kommande tio åren. Därför behöver vi använda marken i Huddinge på ett effektivt sätt när vi bygger bostäder, infrastruktur och skapar attraktiva miljöer för både de boende, näringslivet och besökarna.

Pågående detaljplaner och arbeten i Vårby 

Huddinge kommuns översiktsplan

Uppdaterad 17 maj 2023

Var informationen till din hjälp?