Utvecklingsplan för centrala Skogås och Trångsund

Utvecklingsplanen ska visa hur centrala Skogås och Trångsund ska utvecklas fram till 2050. Alla som är delaktiga i utvecklingen behöver ha en gemensam bild av hur området ska bli och vilka kvalitéer och funktioner som behövs. Till exempel var i området människor ska kunna mötas och hur mötesplatserna ska se ut, i vilken ordning projekt ska byggas och när de ska byggas.

Vad är en utvecklingsplan?

Det här gör vi nu

Under april-maj 2020 tyckte nära 650 personer till om områdets utveckling. Stort tack till alla som deltog i enkäten och bidrog med värdefulla kunskaper.

Just nu arbetar vi med en vision för området. Det är ett förslag som berättar vilken typ av område Skogås och Trångsund ska vara i framtiden.

Vi har löpande dialog med kommunens invånare, politiker, andra delar av kommunen och de kommunala bolagen. Vi samtalar även med områdets fastighetsägare och andra aktörer som berörs av utvecklingsplanerna.

Tidsplan

Huddinges utvecklingplaner följer en gemensam tidsplan. Syftet är att de som berörs ska få möjlighet att komma till tals och på så vis påverka vår gemensamma utveckling:

  1. Vision, målbild och strategier: kvartal 2-3 (2020).
  2. Förslag till utvecklingsplan: kvartal 1 (2022). 
  3. Remiss och samråd: kvartal 2 (2022).
  4. Revidering och antagande: kvartal 3-4 (2022).

Utvecklingsplanen – en gemensam bild

Utvecklingsplanen ska visa hur centrala Skogås och Trångsund ska utvecklas fram till 2050. Alla som är delaktiga i utvecklingen behöver ha en gemensam bild av hur området ska bli och vilka kvalitéer och funktioner som behövs. Till exempel var i området människor ska kunna mötas och hur mötesplatserna ska se ut, i vilken ordning projekt ska byggas och när de ska byggas.

Utvecklingsplanen fyller glappet mellan kommunens översiktsplan och detaljplanerna. Planen vägleder utvecklingen i ett område på ett mer direkt och konkret sätt än vad översiktsplanen gör, men är samtidigt inte så detaljerad som en detaljplan. 

För att utvecklingen ska bli bra behöver vi involvera dem som berörs – Huddingebor, fastighetsägare, företagare, näringsliv och byggaktörer.

Stockholmsregionen förväntas växa med 30 000– 40 000 invånare varje år de kommande tio åren. Därför behöver vi använda marken i Huddinge på ett effektivt sätt när vi bygger bostäder, infrastruktur och skapar attraktiva miljöer för både de boende, näringslivet och besökarna.

Pågående detaljplaner och arbeten i Skogås

Pågående detaljplaner och arbeten i Trångsund

Uppdaterad 20 januari 2022

Var informationen till din hjälp?