Utvecklingsplan för centrala Skogås och Trångsund

Utvecklingsplanen ska visa hur centrala Skogås och Trångsund ska utvecklas fram till 2050. Alla som är delaktiga i utvecklingen behöver ha en gemensam bild av hur området ska bli och vilka kvaliteter och funktioner som behövs. Till exempel var i området människor ska kunna mötas och hur mötesplatserna ska se ut, i vilken ordning projekt ska byggas och när de ska byggas.

Samrådsförslag till utvecklingsplan för Skogås och Trångsund 

Samrådet är avslutat – tack för alla synpunkter!

Den 28 februari 2024 avslutades samrådet för utvecklingsplanen för Skogås och Trångsund. Vi ska nu sortera och värdera de runt sjuttio skriftliga synpunkterna som kom in.

Vad händer nu?

  • Våren 2024 fortsätter arbetet med att revidera planförslaget tills det kan antas politiskt. Inkomna synpunkter besvaras i en samrådsredogörelse, som publiceras här på webben och bifogas utvecklingsplanen när kommunfullmäktige ska anta planen. 
  • Under 2023 har ett planförslag för samråd färdigställts och ställs ut den 1 november 2023–28 februari 2024. 
  • Under 2020 påbörjades arbetet med utvecklingsplanen för Skogås och Trångsund genom att kommunen tog fram en vision och strategier för området. I processen bidrog politiker, fastighetsägare, andra aktörer och nära 650 boende med sina kunskaper och idéer för planområdet.

    Planförslaget utgår från visionen och strategierna samt den markanvändningskarta som tagits fram för den pågående revideringen av kommunens översiktsplan.

Tidsplan

  1. Vision, målbild och strategier: 2020.
  2. Förslag till utvecklingsplan: kvartal 1–3, 2023. 
  3. Samråd: 1 november 2023–28 februari 2024. 
  4. Antagande: kvartal 2, 2024.

Utvecklingsplanen – en gemensam bild

Utvecklingsplanen ska visa hur centrala Skogås och Trångsund ska utvecklas fram till 2050. Alla som är delaktiga i utvecklingen behöver ha en gemensam bild av hur området ska bli och vilka kvalitéer och funktioner som behövs. Till exempel var i området människor ska kunna mötas och hur mötesplatserna ska se ut, i vilken ordning projekt ska byggas och när de ska byggas.

Utvecklingsplanen fyller glappet mellan kommunens översiktsplan och detaljplanerna. Planen vägleder utvecklingen i ett område på ett mer direkt och konkret sätt än vad översiktsplanen gör, men är samtidigt inte så detaljerad som en detaljplan. 

För att utvecklingen ska bli bra behöver vi involvera dem som berörs – Huddingebor, fastighetsägare, företagare, näringsliv och byggaktörer.

Stockholmsregionen förväntas växa med 30 000–40 000 invånare varje år de kommande tio åren. Därför behöver vi använda marken i Huddinge på ett effektivt sätt när vi bygger bostäder, infrastruktur och skapar attraktiva miljöer för både de boende, näringslivet och besökarna.

Pågående detaljplaner och arbeten i Skogås

Pågående detaljplaner och arbeten i Trångsund

Uppdaterad 29 februari 2024

Var informationen till din hjälp?