Utvecklingsplan för Flemingsberg

I Regional utvecklingsplan för Stockholm 2050 är Flemingsberg utsett som en av åtta regionala stadskärnor och ett betydelsefullt centrum i södra Stockholm. Här finns sjukvård, högre utbildning, forskning, rättsväsende och kollektivtrafik – viktiga samhällsfunktioner för ett stort omland.

Utvecklingsplan Flemingsberg

Vad är en utvecklingsplan? 

Utvecklingsplanen omfattar delar av Flemingsberg och av Botkyrka kommun.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktige godkände utvecklingsplanen för Flemingsberg den 13 juni 2022.

Vision, mål och strategier för Flemingsberg

I utvecklingsplanen utgår vi från utvecklingsprogrammet för Flemingsberg som Region Stockholm, Botkyrka och Huddinge tagit fram tillsammans. Visionen, målen och strategierna som finns i utvecklingsprogrammet gäller även i utvecklingsplanen.

Utvecklingsprogram för Flemingsberg 2050

Vision 

Ett Flemingsberg där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm.

Mål 

 • En levande stadskärna. 
 • Flemingsberg som ett självklart etableringsval för näringslivet.
 • En öppen universitetsstad.
 • En eftertraktad livsmiljö och hållbar utveckling.

Strategier

 • Urban och grönskande
  Genom att göra plats för många människor på liten yta ska förutsättning för en levande och urban stadsmiljö skapas i Flemingsberg. Parker blir viktiga komplement till naturreservatet och Flemingsberg blir en plats där man både kan känna stadens puls och naturens lugn.
 • Tillgänglig och inkluderande
  I Flemingsberg ska det vara naturligt att röra sig mellan olika stadsdelar och till gemensamma mötesplatser. Stadsstrukturen med minskade barriärer och strategiskt placerade målpunkter, bidrar till en miljö som leder till ökad sammanhållning och upplevs som nära, trygg och inkluderande.
 • Innovativ och dynamisk
  Flemingsbergs områden och mötesplatser kompletterar varandra och bildar en dynamisk stadsmiljö med möjligheter att bo både i flerfamiljshus och i villa. Här finns högre utbildning som ger förutsättningar för innovationer att även spilla över i stadens gestaltning och låta utsidan spegla insidan.

Strategierna har nu översatts till fysisk form. Det betyder till exempel att vi planerat hur bebyggelse, parker och gröna stråk kan se ut, men också hur man ska kunna röra sig inom området eller till och från det.

Utvecklingsplanen – en gemensam bild

Utvecklingsplanen ska visa hur ett område ska utvecklas fram till 2050. Alla som är delaktiga i utvecklingen behöver ha en gemensam bild av hur området ska bli och vilka kvalitéer och funktioner som behövs. Till exempel var i området människor ska kunna mötas och hur mötesplatserna ska se ut, i vilken ordning projekt ska byggas och när de ska byggas.

Utvecklingsplanen fyller glappet mellan kommunens översiktsplan och detaljplanerna. Planen vägleder utvecklingen i ett område på ett mer direkt och konkret sätt än vad översiktsplanen gör, men är samtidigt inte så detaljerad som en detaljplan. 

För att utvecklingen ska bli bra behöver vi involvera dem som berörs – Huddingebor, fastighetsägare, företagare, näringsliv och byggaktörer.

Stockholmsregionen förväntas växa med 30.000-40.000 invånare varje år de kommande tio åren. Därför behöver vi använda marken i Huddinge på ett effektivt sätt när vi bygger bostäder, infrastruktur och skapar attraktiva miljöer för både de boende, näringslivet och besökarna.

Pågående detaljplaner och arbeten i Flemingsberg

Huddinge kommuns översiktsplan

Uppdaterad 16 februari 2024

Var informationen till din hjälp?