Flemingsbergsdalen – kontor

Vi planerar att bygga kontor med handel i entrévåningarna på del av fastigheten Generatorn 2 med flera i Flemingsberg, korsningen Regulatorvägen–Björnkullavägen.

Vad händer nu?

  • Detaljplanearbetet är vilande just nu i avvaktan på utredningsarbete som ska klargöra frågor kopplat till dagvatten- och skyfallshantering.
  • Detaljplanen var på granskning den 26 februari–26 mars 2021. Planförslaget revideras efter de synpunkter som kom in.
    Granskningen var sista tillfället att tycka till om förslaget innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.
  • Detaljplanen var på samråd den 3–25 januari 2017. Planförslaget justerades utifrån de synpunkter som kom in.

Vad gör vi

Detaljplanen för Flemingsbergsdalen del 1 vann laga kraft 2014. Den gjorde det möjligt att bygga bostäder, handel och kontor på del av fastigheten Generatorn 2. Nu pågår ett arbete med en särskild detaljplan för del av Generatorn 2 som innebär vissa justeringar av den tidigare planen.

Pågående planer och arbeten i Flemingsbergsdalen 

Tidsplan

Samråd  3–25 januari 2017
Granskning  26 februari–26 mars 2021
Antagande Kvartal 3, 2024
Laga kraft

Cirka fyra veckor efter antagande om antagandebeslutet inte överklagas.

Byggstart 2025

 

Uppdaterad 2 januari 2024

Var informationen till din hjälp?