Flemingsbergsdalen – kontor och verksamheter

Vi har tagit fram en ny detaljplan för en del av fastigheten Visättra 1:1, även kallat Centralmarken. Detaljplanen möjliggör för kontor och verksamheter.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen för del av Visättra 1:1 (Centralmarken) fick laga kraft den 7 juli 2022.
  • Detaljplanen var på granskning den 1–25 mars 2022. Under Handlingar nedan kan du läsa granskningsutlåtandet.
  • Detaljplanen var på samråd 29 november–29 december 2021. 
  • Den 22 september 2021 tog kommunstyrelsen beslut om planuppdrag för en del av fastigheten Visättra 1:1 i kommundelen Flemingsberg.

Vad gör vi?

Visionsbild  på hur byggnaden kan komma att se ut.
Illustration: Tham & Videgård

Vi har tagit fram en ny detaljplan för kontor och verksamheter i Flemingsberg. Planområdet, som kallas Centralmarken, är en av del av fastigheten Visättra 1:1 som ägs av Huddinge kommun. Exploatör är Fabege AB som har tecknat ett mark- och genomförandeavtal med kommunen.

Alfa Lavals utvecklings- och innovationscenter flyttar till platsen, vilket innebär kontor- och laborationsverksamhet för cirka 700 medarbetare. Förutom ett högteknologiskt laboratorium för forskning, utveckling och testning, planeras även för en restaurang. Bebyggelsen kommer att omges av en lokalgata, ett mindre torg och en mindre park.

Planområdet är cirka ett hektar stort och består idag av naturmark, grusad yta och en gång- och cykelväg.

Genomförandet av detaljplanen

Exploatörens entreprenör Skanska har under sommaren 2022 börjat etablera arbetsområdet för att bygga Alfa Lavals nya kontor och avverkat träd.

Arbeten med Alfa Lavals nya kontorsbyggnad kommer preliminärt att pågå fram till kvartal 2, 2025.

Allmän plats inom planområdet kan komma att byggas ut i etapper. Gatan med tillhörande vändplan är prioriterad och byggs först för att säkerställa koppling till den nya bebyggelsen.

Varför gör vi det?

Detaljplanen ska bidra till att uppfylla kommunens mål för framtida utveckling i Flemingsberg i enlighet med översiktsplanen, utvecklingsprogrammet för Flemingsberg och planprogrammet för Flemingsbergsdalen.

Genom sitt centrala läge mellan befintliga bostäder, rättscentrum och kommande bebyggelse på andra sidan om Regulatorvägen är planområdet en viktig länk för att knyta ihop befintlig miljö med ny.

Utvecklingsprogram för Flemingsberg 2050

Planprogram för Flemingsbergsdalen

Tidsplan

Planuppdrag 22 september 2021
Samråd 29 november–29 december 2021
Granskning 1–25 mars 2022
Antagande 13 juni 2022
Laga kraft 7 juli 2022

 

Handlingar

Uppdaterad 9 november 2022

Var informationen till din hjälp?