Flemingsbergsdalen – Stadscentrum med kontor, service, handel och bostäder

Vi tar fram en ny detaljplan för del av Visättra 1:1 och del av Generatorn 10. I Stadscentrum planerar vi för kontor, service, handel, bostäder, hotell- och konferensverksamhet, gator och torg i närheten av pendeltågsstationen.

Vad händer nu?

  • Arbetet med detaljplanen inväntar nu utredning av övergripande frågor för Flemingsbergsdalen, som exempelvis dagvatten- och skyfallshantering. Arbetet är planerat att återupptas under första kvartalet 2023.
  • Den 31 mars 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om planuppdrag. Läs tjänsteutlåtandet nedan. 

Vad gör vi?

Huddinge kommun och Fabege utvecklar tillsammans Stadscentrum i Flemingsbergsdalen. Här planerar vi för kontor, service, handel, bostäder, hotell- och konferensverksamhet, gator och torg. Stadscentrum är tänkt att i framtiden utgöra navet i Flemingsberg och ska erbjuda de högsta urbana kvaliteterna i området och därmed bidra till en levande stadsmiljö.

Detaljplanen omfattar preliminärt del av fastighet Visättra 1:1 som kommunen markanvisat till Fabege AB, del av fastighet Generatorn 10 som ägs av Fabege.

Området som ingår i detaljplanen består i dag av parkering och en mindre del naturmark.

Varför gör vi det?

Detta projekt är en del i att realisera planprogrammet för Flemingsbergsdalen, se rubriken "Handlingar", "Program" nedan.

Planprogrammet ligger till grund för kommande planering och utbyggnad inom Flemingsbergsdalen. Utvecklingen av hela stadsdelen är en del i att förverkliga den regionala stadskärnan Flemingsberg.

Tidsplan

Planuppdrag 31 mars 2021
Samråd Kvartal 4, 2023
Granskning Kvartal 3, 2024
Antagande Kvartal 1, 2025
Byggstart 2025

 

Handlingar

Uppdaterad 9 november 2022

Var informationen till din hjälp?