Flemingsberg – nya student- och forskarbostäder

Byggvesta bygger cirka 800 nya student- och forskarbostäder på fastigheten Grantorp 2:32 med flera i Flemingsberg. Bostäderna byggs i etapper med start hösten 2024. Planerad inflyttning 2026–2028.

Vad händer nu?

  • Byggaktören Byggvesta tecknade ett exploateringsavtal med kommunen och fastighetsägarna när detaljplanen antogs.
  • Ansökan om förrättning för fastighetsreglering, avstyckning och klyvning har lämnats in till Lantmäterimyndigheten. Fastighetsregleringen gör att exploateringsområdet får en lämplig fastighetbildning inför bygglov.
  • Ansökan om bygglov för etapp 1 (kvarter B och C) planeras att lämnas in under våren 2024. Planerad byggstart hösten 2024.
  • En flytt av befintliga huvudledningar för vatten, dag- och spillvatten samt ledningar för el och fiber/tele inom exploateringsområdet är nödvändig för att etapp 2 (kvarter A) ska kunna byggas. Ledningarna läggs om och flyttas till Högskolevägen i samband med en förberedande entreprenad för Högskolevägen som utförs av kommunen som beställare, vilket beräknas ske under hösten 2024.
  • Ansökan om bygglov för etapp 2 (kvarter A) planeras att lämnas in under hösten 2024. Planerad byggstart våren 2025.
  • Kommunstyrelsen antog detaljplanen för Grantorp 2:32 med flera den 27 oktober 2023. Detaljplanen fick laga kraft den 23 november 2023.

En bild som visar utomhus, träd, himmel, moln.
Vy över den centralt öppna ytan. Illustration; Tovatt Architects and Planners

Vad gör vi?

Campus Flemingsberg kommer att utvecklas med cirka 800 nya student- och forskarbostäder och lokaler runt det torg som skapas. Byggaktören Byggvesta bygger bostäderna i tre kvarter – 400 bostäder i kvarter C och B och 400  bostäder i kvarter A. 

Byggnaderna blir 5–10 våningar höga och en byggnad blir 13 våningar, inklusive sutterängplan.

En bild som visar utomhus, himmel, moln, arkitektur.
Skiss över de nya student- och forskarbostäderna. Illustration: Tovatt Architects and Planners

Varför gör vi det?

Flemingsberg är ett växande nav för forskning, utbildning och arbetsplatser. För att få ett levande campus är det viktigt att bostäder finns i anslutning till campusområdet. I Stockholmsområdet råder en brist på studentbostäder, men även en brist på bostäder för gästforskare i anslutning till universitets- och högskoleområden. Därför har en ny detaljplan tagits fram som nu ska genomföras.

Tidsplan

Etapp 1: Kvarter C och B  
Byggstart Hösten 2024
Inflyttning kvarter C Kvartal 3–4, 2026
Inflyttning kvarter B Kvartal 4, 2026
Etapp 2: Kvarter A  
Byggstart Våren 2025
Inflyttning kvarter A Kvartal 2, 2027–kvartal 1, 2028

Handlingar

Uppdaterad 16 februari 2024

Var informationen till din hjälp?