Hälsovägen – bostäder och förskolor

På Hälsovägen startar snart bygget av 800 nya bostäder, två förskolor och lokaler. Här kommer även nya gångstråk och torg att anläggas.

Vad händer nu?

  • Huge bygger 129 hyreslägenheter, 81 studentbostäder och en förskola med 8 avdelningar. Det kommer att finnas 5 lokaler i bottenvåningen mot Hälsovägen. Inflyttning från årsskiftet 2025/2026.
  • Kommunen och ledningsägare har gjort förberedande arbeten inför kommande bostadsbyggande genom att:
    • bygga en tillfällig omledningsväg på Hälsovägens mittremsa. Denna ersätter det befintliga körfältet på norra sidan (från Huddingevägen i riktning mot Flemingsbergs centrum).
    • bygga en tillfällig gång- och cykelväg, norr om tunneln från stationen och söderut och ett tillfälligt övergångsställe över Hälsovägen.

Markanvisningar i Huddinge

Vad gör vi?

Karta över området vid Hälsovägen som ska bebyggas.

Den nya detaljplanen gör att vi kan bygga cirka 800 nya bostäder med två förskolor och lokaler i bottenplan samt att nya gångstråk och torg skapas. Hälsovägen blir en innehållsrik stadsgata med stadsmässig karaktär genom lokaler i bottenplan och ett generöst promenadstråk. Bebyggelsen utformas med öppna kvarter mot Flemingsbergsparken, där parkens grönska samspelar med gröna gårdar och tak.

Det nya bostadsområdet utformas med höga målsättningar inom ekologisk hållbarhet. Ekologiska funktioner som i dag finns på platsen ska ersättas med nya. Det kan till exempel handla om gröna tak, montering av fågelholkar och bikupor eller att förlorade träd ersätts med nya planteringar på bostadsgårdarna. Kommunen, tillsammans med byggaktörerna, gör stora insatser för att underlätta för de boende att välja hållbara transporter genom exempelvis inrättande av bil- och cykelpooler.

Skiss över hur höghusen på Hälsovägen kan komma att se ut
Riksbyggens förslag över hur bebyggelsen skulle kunna se ut, framtagen tillsammans med KOD Arkitekter. Skissen visar vyn från Hälsovägen vid korsningen med Alfred Nobels allé.

800 nya bostäder

Längs med Hälsovägen planeras för cirka 800 nya bostäder där hälften upplåts som hyresrätt och hälften som bostadsrätt. Brabo, Riksbyggen, Birger Bostad och Huge Bostäder har tecknat genomförandeavtal med kommunen för att uppföra de nya bostäderna. Bebyggelsen uppförs i varierande skala och fasadmaterial. Bottenvåningarna kommer att inrymma lokaler för restauranger, caféer och service.  

Bostäderna börjar byggas 2023. Första inflyttning i området beräknas kunna ske 2025.

Läs mer om bostäderna på byggaktörernas webbplatser:

Huge Bostäder (huge.se)
Riksbyggen (riksbyggen.se)
Brabo (brabostockholm.se)
Birger Bostad (birgerbostad.se)

Nya förskolor

Inom projektet kommer två nya förskolor att byggas. Den ena blir en kommunal förskola för cirka 160 barn inom Huges kvarter. Den andra förskolan byggs inom Riksbyggens bostadskvarter, ger plats för cirka 6080 barn och ska drivas i privat regi. 

Gator och park

Hälsovägen ska byggas om till en stadsgata med ett generöst gång- och cykelstråk. En ny lokalgata, nya torg och gångstråk anläggs inom området. Det befintliga gångstråket Doktorsgången byggs om till ett tryggare stråk och kommer sträcka sig mellan den nya bebyggelsen och Flemingsbergsparken.

Tidsplan

Programsamråd

1–2 kvartalet 2014

Samråd

3–4 kvartalet 2015

Granskning

28 juni–31 augusti 2016

Förnyad granskning

4–1 kvartalet 2016/2017

Antagande

12 juni 2017

Överklagad

Juni 2017

Laga kraft

4 oktober 2017

Start för ledningsarbeten

Kvartal 1, 2021

Ledningsarbeten klara

Kvartal 2, 2023

Byggstart av bostäder

2023

Handlingar

Uppdaterad 11 mars 2024

Var informationen till din hjälp?