Hälsovägen – bostäder och förskolor

På Hälsovägen startar snart bygget av 800 nya bostäder, två förskolor och lokaler. Här kommer även nya gångstråk och torg att anläggas.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Kommunen har byggt en tillfällig omledningsväg på Hälsovägens mittremsa. Vägen öppnas för trafik våren 2020 när det befintliga körfältet på norra sidan (från Huddingevägen i riktning mot Flemingsbergs centrum) stängs av på grund av schaktarbeten för ledningar.

  • Kommunen har byggt en tillfällig gång- och cykelväg, norr om tunneln från stationen och söderut, till ett tillfälligt övergångsställe över Hälsovägen. Gång- och cykelvägen öppnas för trafik under första kvartalet 2020 när Doktorsgången (tidigare Spektrumgången) stängs av på grund av husbyggen.

  • Våren 2020 startar stora ledningsarbeten på Medicinvägen och Hälsovägen. Arbetena förväntas bli klara 2021.

  • Huge Bostäder har börjat bygga bostäder i områdets norra del, närmast Flemingsbergs centrum. Nu pågår förberedande markarbeten och bergsprängning. Arbetena innebär vissa trafikomläggningar för gående och cyklister på Medicinvägen. Se skyltning på plats.

Läs mer om markanvisningar i Huddinge

Vad gör vi?

Karta över området vid Hälsovägen som ska bebyggas.

Den nya detaljplanen gör att vi kan bygga cirka 800 nya bostäder med två förskolor och lokaler i bottenplan samt att nya gångstråk och torg skapas. Hälsovägen blir en innehållsrik stadsgata med stadsmässig karaktär genom lokaler i bottenplan och ett generöst promenadstråk. Bebyggelsen utformas med öppna kvarter mot Flemingsbergsparken, där parkens grönska samspelar med gröna gårdar och tak.

Det nya bostadsområdet utformas med höga målsättningar inom ekologisk hållbarhet. Ekologiska funktioner som i dag finns på platsen ska ersättas med nya. Det kan till exempel handla om gröna tak, montering av fågelholkar och bikupor eller att förlorade träd ersätts med nya planteringar på bostadsgårdarna. Kommunen, tillsammans med byggaktörerna, gör stora insatser för att underlätta för de boende att välja hållbara transporter genom exempelvis inrättande av bil- och cykelpooler.

Skiss över hur höghusen på Hälsovägen kan komma att se ut
Riksbyggens förslag över hur bebyggelsen skulle kunna se ut, framtagen tillsammans med KOD Arkitekter. Skissen visar vyn från Hälsovägen vid korsningen med Alfred Nobels allé.

800 nya bostäder

Längs med Hälsovägen planeras för cirka 800 nya bostäder där hälften upplåts som hyresrätt och hälften som bostadsrätt. Brabo, Riksbyggen och Huge Bostäder har tecknat genomförandeavtal med kommunen för att uppföra de nya bostäderna. Bebyggelsen uppförs i varierande skala och fasadmaterial. Bottenvåningarna kommer att inrymma lokaler för restauranger, caféer och service.  

Byggstart sker under 2019 och i detta skede bedöms första inflyttning för bostäderna inom området kunna ske under 2021–2022.

Läs mer om bostäderna på byggaktörernas webbplatser:

Riksbyggen

Brabo

Huge Bostäder

Nya förskolor

Inom projektet kommer två nya förskolor att byggas. Den ena blir en kommunal förskola för cirka 160 barn inom Huges kvarter. Den andra förskolan byggs inom Riksbyggens bostadskvarter, ger plats för cirka 6080 barn och ska drivas i privat regi. 

Gator och park

Hälsovägen ska byggas om till en stadsgata med ett generöst gång- och cykelstråk. En ny lokalgata, nya torg och gångstråk anläggs inom området. Det befintliga gångstråket DoktorsSpektrumgången byggs om till ett tryggare stråk och kommer sträcka sig mellan den nya bebyggelsen och Flemingsbergsparken.

Läs mer om upprustningen av Flemingsbergsparken

Tidsplan

Programsamråd

1–2 kvartalet 2014

Samråd

3–4 kvartalet 2015

Granskning

28 juni–31 augusti 2016

Förnyad granskning

4–1 kvartalet 2016/2017

Antagande

12 juni 2017

Överklagad

Juni 2017

Laga kraft

4 oktober 2017

Start för anläggningsarbeten

Kvartal 1, 2020

Byggstart av bostäder

2019/2020

Handlingar

Uppdaterad 22 juni 2020

Var informationen till din hjälp?