Huddingevägen – trafikplats Högskolan

Vid trafikplats Högskolan planerar vi att bygga en ny överliggande cirkulationsplats och två kommunala anslutningar mot Björnkulla och Alfred Nobels allé. Projektet är en del av Flemingsberg BanaVäg etapp II.

Vad händer nu? 

  • Nu tar vi fram underlag för upphandling av entreprenör för bygget av cirkulationsplatsen.
  • Vägplanen var ute på en andra granskning den 6 februari–mars 2019 eftersom den ändrats. Ändringarna gäller bland annat förändringar av vägområdet och antalet körfält vid Flemingsbergs station.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 11 januari 2019. Detta efter beslut från Mark- och miljööverdomstolen om att neka prövningstillstånd.

Vad gör vi?

Vi planerar cirkulationsplatsen över Huddingevägen för att skapa en ny anslutningsväg till de södra och centrala delarna av Flemingsberg. Dessutom skapas en gång- och cykelförbindelse mellan högskoleområdet och Björnkulla. Samtidigt som kommunen planerar för cirkulationsplatsen planerar Trafikverket för en vägplan som även inkluderar infarten ner till Riksten och en regional gång- och cykelväg längs med Huddingevägen. 

Trafikverkets projekt Väg 571/226 Pålamalmsvägen–Högskolan (trafikverket.se)

Tidsplan

Samråd Kvartal 3–4, 2015
Granskning 2–30 juni 2017
Antagande 19 februari 2018
Överklagan till Mark- och miljödomstolen 20 mars 2018–11 januari 2019
Laga kraft 11 januari 2019
Byggnation 2022–2024

Uppdaterad 31 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?