Kästa – förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket planerar att bygga Tvärförbindelse Södertörn – en ny väg från Kungens kurva, via Flemingsberg, till riksväg 73 i Haninge. För att vägen ska kunna byggas måste en ny detaljplan upprättas i området kring Kästa.

Illustration över motorvägen och en ny trafikplats i Kästa.
Tvärförbindelse Södertörn vid trafikplats Kästa. Illustration Trafikverket

Vad händer nu?

  • Detaljplanen fick laga kraft den 27 oktober 2022.
  • Den 16 juni 2022 överklagades antagandet av detaljplanen till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet den 6 oktober 2022.
  • Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Grantorp 5:1 med flera den 16 maj 2022 och det anslogs på kommunens digitala anslagstavla den 24 maj. 
  • Den 30 november 2021–12 januari 2022 var detaljplanen för Grantorp 5:1 med flera på granskning. De synpunkter som kom in under granskningen kommer att sammanställas och få skriftliga svar från kommunen i ett granskningsutlåtande som skickas till dem som yttrat sig men inte fått sina synpunkter tillgodosedda.
  • Den 11 januari–28 februari 2021 var detaljplanen för Grantorp 5:1 med flera på samråd. Då hade du möjlighet att tycka till om förslaget.
  • Den 31 maj 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja planarbetet för Tvärförbindelse Södertörn.

Vad gör vi?

För att Trafikverket ska kunna bygga Tvärförbindelse Södertörn tar de fram en vägplan som beskriver vägens omfattning, utformning och konsekvenser.

Gällande detaljplaner i området kring Kästa stämmer inte överens med Trafikverkets vägplan. Gällande detaljplaner som behöver ändras reglerar bland annat verksamheter, natur och väg på en specifik höjd. Genom att kommunen ändrar gällande detaljplaner kan Trafikverket bygga vägen.

Varför gör vi det?

Tvärförbindelse Södertörn är ett projekt startat av Trafikverket för att förbättra möjligheterna att resa inom Södertörn.

Huddinges fysiska planering har under många år byggt på att vägen ska bli verklighet. I dag är både Glömstavägen och Lännavägen olycksdrabbade vägar. Den nya vägen och det regionala cykelstråket som ingår i projektet kommer att ge bättre framkomlighet och säkerhet för såväl bilister, cyklister, gångtrafikanter och den stora mängd godstrafik som dagligen trafikerar Södertörn.

Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med E4 Förbifart Stockholm att binda samman de södra och norra delarna av länet och skapa nya möjligheter för boende, pendling och näringsliv.

Tvärförbindelse Södertörn (huddinge.se)

Tidsplan

Samråd 11 januari–28 februari 2021
Granskning 30 november 2021–12 januari 2022
Antagande 16 maj 2022
Överklagan  16 juni 2022
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet 6 oktober 2022
Laga kraft 27 oktober 2022

Enligt Trafikverket kan vägen börja byggas tidigast 2024 och byggtiden är cirka tio år.

Tvärförbindelse Södertörn (trafikverket.se)

Handlingar

Uppdaterad 25 januari 2024

Var informationen till din hjälp?