Fullersta torg - bostäder

Vi tar fram en detaljplan för fastigheten Udden 8. Bakom Fullersta torg planerar vi för omkring 50 nya bostäder.

Vad händer nu?

  • Förslag på ny detaljplan för fastigheten Udden 8 var ute på samråd den 11 april–9 maj 2023. Nu går vi igenom de synpunkter som kom in under samrådet. Kompletteringar och mindre förändringar i planförslaget kan ske innan detaljplanen skickas ut på granskning.
  • Beslut om planuppdrag fattades av kommunstyrelsen den 11 mars 2020. Ett planuppdrag är ett beslut om att ett förslag på detaljplan ska tas fram.
  • Kommunstyrelsen beslutade i december 2018 om ett positivt planbesked för fastigheten Udden 8.

Vad gör vi?

Se filmen om planförslaget för Udden 8.

Vi tar fram ett förslag på en ny detaljplan för fastigheten Udden 8 som ligger bakom Fullersta torg, väster om järnvägen.

Visionsbild på bostadshuset som visar hur det kan komma att se ut.

Detaljplanen innebär att vi utreder möjligheten för ett nytt bostadshus samt ser över hur Fullersta torg kan utvecklas. I projektet ingår också att se över grönytor och studera om det är möjligt att bygga fler och mer effektiva cykelparkeringar. Inom ramen för planarbetet ska också buller, risk, skuggning och kulturmiljöfrågor utredas.

Varför gör vi det?

Planområdet ingår i Spårväg syds influensområde där kommunen förbundit sig att planera för 18 500 bostäder fram till 2030. Området ligger kollektivtrafiknära och förslaget följer intentionerna i översiktsplanen.

Tidsplan

Planuppdrag

11 mars 2020
Samråd 11 april–9 maj 2023
Granskning Kvartal 3, 2024
Antagande Kvartal 1, 2025
Laga kraft Kvartal 2, 2025

Uppdaterad 11 januari 2024

Var informationen till din hjälp?