Fullersta torg - bostäder

Vi tar fram en detaljplan för fastigheten Udden 8. Bakom Fullersta torg planerar vi för omkring 60 till 90 nya bostäder.

Vad händer nu?

  • Detaljplanearbete pågår och samråd beräknas till kvartal 4 2022.
  • Beslut om planuppdrag fattades av kommunstyrelsen den 11 mars 2020. Ett planuppdrag är ett beslut om att ett förslag på detaljplan ska tas fram.
  • Kommunstyrelsen beslutade i december 2018 om ett positivt planbesked för fastigheten Udden 8.

Vad gör vi?

Vi tar fram ett förslag på en ny detaljplan för fastigheten Udden 8 som ligger bakom Fullersta torg, väster om järnvägen.

Detaljplanen innebär att vi utreder möjligheten för ett nytt bostadshus samt ser över hur Fullersta torg kan utvecklas. I projektet ingår också att se över grönytor och studera om det är möjligt att bygga fler och mer effektiva cykelparkeringar. Inom ramen för planarbetet ska också buller, risk, skuggning och kulturmiljöfrågor utredas.

Varför gör vi det?

Planområdet ingår i Spårväg syds influensområde där kommunen förbundit sig att planera för 18 500 bostäder fram till 2030. Området ligger kollektivtrafiknära och förslaget följer intentionerna i översiktsplanen.

Tidsplan

Planuppdrag

Kvartal 1, 2020
Samråd Kvartal 4, 2022
Granskning Kvartal 1, 2023
Antagande Kvartal 2, 2023

Handlingar

Uppdaterad 18 maj 2022

Var informationen till din hjälp?