Tingshuset – bostäder och service

Vi har tagit fram en detaljplan för kvarteret Tingshuset som möjliggör bostäder och service.

Vad händer nu?

  • Under september och oktober 2023 utför vi en förschakt där vi gräver fram och mäter in ledningar mellan Tingshuset och Huddinge stationsväg. Syftet är att ta fram ett korrekt underlag för det fortsatta arbetet. Under förschakten leds gång- och cykelvägen om bredvid arbetsområdet.
  • Under 2023 förbereder vi för att bygga om allmän plats och gör förberedande markarbeten. Vi utför även ekologiska kompensationsåtgärder som exempelvis att sätta upp fågel- och fladdermusholkar.
  • Kommunfullmäktige antog detaljplanen för fastigheterna Tingshuset 1 och 2 med flera den 17 oktober 2022. Detaljplanen fick laga kraft den 17 november 2022.

Vad gör vi?

Vi har tagit fram en ny detaljplan för fastigheterna Tingshuset 1 och 2 med flera. Detaljplanen som gör det möjligt att bygga omkring 450 bostäder och service på det som idag framför allt är parkering. Detaljplanen tillåter också den nuvarande användningen av det befintliga Tingshuset, där det idag är kontor.

Vy mot kvarteret från Huddinge stationsväg. Befintliga Tingshuset till höger i bild. Bild: Arkitema
Vy mot kvarteret från Huddinge stationsväg. Befintliga Tingshuset till höger i bild. Bild: Arkitema

Vy mot kvarteret från Kyrkdammen och Huddingevägen. Bild: Arkitema
Vy mot kvarteret från Kyrkdammen och Huddingevägen. Bild: Arkitema

Planområdet ligger i centrala Huddinge, omkring 300 meter från Huddinge station. Det befintliga Tingshuset byggdes 1959 i samband med tingsrättsreformen och tillkomsten av Svartlösa tingsrätt, som senare blev Huddinge tingsrätt. På grund av byggnadens historiska betydelse har kopplingen mellan den bebyggelse som finns idag och den nya bebyggelsen varit viktig att ta hänsyn till.

Det föreslagna kvarteret ligger mellan spårområdet och riksväg 226 (Huddingevägen) och därför har risker, buller och luftkvalitet utretts särskilt noggrant. Dagvatten, skyfallshantering och grundläggningsförhållandena har också varit centrala frågor i planarbetet. I området finns det även groddjur och fladdermöss. Att påverka den omgivande naturen så lite som möjligt har varit en viktig utgångspunkt i planarbetet.

Illustrationsplan över tillkommande kvarter runt Tingshuset.
Illustrationsplan över tillkommande kvarter runt Tingshuset.

Cykelvägar, park och parkering

För att kunna bygga det nya kvarteret kommer vi att flytta och bredda gång- och cykelvägarna runt Tingshuset.

  • Mellan det befintliga Tingshuset och järnvägsspåret kommer gång- och cykelvägen att breddas till standard för regionalt cykelstråk, totalt 5 meter.
  • Gång- och cykelvägen mot Huddinge stationsväg kommer att flyttas närmre vägen och breddas. I samma område kommer ledningsarbeten för den nya bebyggelsen att utföras.
  • Cykelvägen norr om Tingshuset kommer flyttas så att den ansluter till det regionala cykelstråket längre norrut, för att göra plats för den nya bebyggelsen.

Vi kommer också utveckla parken med fler gångbryggor, en tydligare entré från Huddinge stationsväg och utföra ekologiska kompensationsåtgärder som groddamm, fågel- och fladdermusholkar och faunadepå. Nya träd och buskar kommer att kompensera för en del av de som försvinner vid exploateringen.

Parkeringen mellan Tingshuset och järnvägen behöver också anpassas för den nya bebyggelsen med nya infarter och laddmöjligheter. Vi ser över dagvattenhanteringen. Antalet infartsparkeringsplatser kommer inte att minskas.

Utbyggnaden kommer göras etappvis där vissa åtgärder görs före byggnationen av husen och andra görs efter.

Varför gör vi det?

Detaljplanen innebär att fler bostäder byggs, i ett läge nära kollektivtrafiken och på en plats som idag framför allt används för markparkering. På så sätt kan marken användas mer effektivt, något som går i linje med kommunens övergripande mål.

Planområdet ingår i Spårväg syds influensområde där kommunen förbundit sig att planera för 18 500 bostäder fram till 2030.

Trafikstörningar under arbetet

Vi strävar efter att framkomligheten ska påverkas i så liten utsträckning som möjligt.

Tidsplan

Detaljplanen vann laga kraft

17 november 2022
Kompensationsåtgärder (groddamm med mera) 2023
Förschakt och geotekniska undersökningar 2023
Projektering och upphandling av entreprenör 2023
Utbyggnad av allmän plats, del 1 2024
Utbyggnad av allmän plats, del 12 2028

Uppdaterad 29 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?