Glömstavägen och Storängsleden – åtgärder i avvaktan på Tvärförbindelse Södertörn

Vad gör vi?

Trafikverket genomför åtgärder i avvaktan på Tvärförbindelse Södertörn.

Tvärförbindelse Södertörn (trafikverket.se)

Genomförda åtgärder

Glömstavägen

  • Fler körfält Glömstavägen/Katrinebergsvägen (genom trafiksignalanläggningen).

  • Trafiksignal i korsningen Glömstavägen/Gustav Adolfsvägen.

  • Räcke utmed trottoar från övergångsstället vid Katrinebergsvägen till Elbevägen (cirka 500 meter).

  • Ny körfältsindelning vid infarten till Myrstugevägen.

Storängsleden

  • Busskörfält mellan Mariedalsvägen upp till busshållplatsen innan korsningen med Kommunalvägen.
  • Ytterligare vänstersvängsfält vid påfarten från väg 226 till Storängsleden.

Trafikverket och Huddinge kommun diskuterar ytterligare åtgärder för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten längs och tvärs Glömstavägen och Storängsleden, bland annat en korsning med trafikljus mellan Mariedalsvägen och Storängsleden.  

Mer information

Om du har frågor eller vill ha mer information om Glömstavägen och Storängsleden kan du vända dig till Trafikverket.

Trafikverket.se 

Uppdaterad 20 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?