Glömsta – nya bostäder

Vi tar fram en ny detaljplan för Stensättningen 5 för att göra det möjligt att bygga fler bostäder i korsningen Skålgropsvägen–Lillerudsvägen i Glömsta.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen för Stensättningen 5 är överklagad.
  • Rubricerad detaljplan antogs av kommunfullmäktige 16 juni 2021 § 7 och anslogs den 22 juni 2021. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 13 juli 2021.

  • Kommunstyrelsen väntas anta detaljplanen den 16 juni 2021. Granskningsutlåtandet finns under Handlingar, Antagande längre ner på sidan.

  • Detaljplanen var på granskning den 1–31 mars 2021. De synpunkter som kom in sammanställdes i ett granskningsutlåtande och planförslaget justerades.
  • Detaljplanen var på samråd den 11 juni–28 augusti 2020. Planförslaget justerades utifrån de synpunkter som kom in.
  • Den 11 april 2018 tog kommunstyrelsen beslut om att vi ska ta fram en ny detaljplan. 

Vad gör vi?

Vi planerar att bygga två stadslika radhus med totalt tjugotvå bostadsrätter. Lägenheterna blir 70 till 85 kvadratmeter stora.

Enligt planförslaget ska de nya byggnaderna vara småskaliga för att passa in i omgivningen. Form och material har utgått från omgivande bebyggelse och de två husen får ett ganska enkelt uttryck med stående träpanel och falsat plåttak.

 Röda hus, träd, buskar.
Visionsbild för bostäder på fastigheten Stensättningen 5 i Glömsta. Illustration: Joar Arkitektbyrå

Industribyggnaden, en brädgård, som finns på platsen i dag kommer att rivas och marken ska saneras. Området ska också få mer grönska.

När nya Spårväg syd är färdigbyggd kommer avståndet till närmaste hållplats att vara cirka 600 meter.

Vi planerar också för en ny lekplats för barn i olika åldrar, Glömsta lekplats, i närheten av planområdet.

Varför gör vi det?

Glömsta utvecklas just nu från ett fritidshusområde till ett område med fler permanentboende. Den här planen bidrar till fler bostäder och nya bostadsformer i området. I framtiden kommer Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn att skapa ännu bättre förbindelser till området och bidra till att det kan fortsätta utvecklas. 

Planen ligger också i linje med kommunens övergripande mål om fler bostäder, blandad bebyggelse och mer underlag för kollektivtrafik.

Tidsplan

Planuppdrag 11 april 2018
Samråd

11 juni–28 augusti 2020

Granskning 1–31 mars 2021
Antagande 

Kvartal 2, 2021

Laga kraft

 

Handlingar

Uppdaterad 18 maj 2022

Var informationen till din hjälp?