Vista skogshöjd – bostäder, förskola och service

Vista skogshöjd är den sista delen av utbyggnaden av området Vistaberg och vi planerar för omkring 620 bostäder och en förskola.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Nu arbetar vi med att gå igenom de synpunkter som kom in under samrådet. Vi sammanställer dem och tar fram ett förslag som sedan ska gå ut på granskning. 

  • Samrådet för detaljplanen för Vista skogshöjd ägde rum 23 november 2017–17 januari 2018. Då fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Vad gör vi?

Vista skogshöjd är den sista delen av utbyggnaden av området Vistaberg. Förslaget innehåller cirka 620 bostäder och en större förskola med plats för cirka 140 barn. Bostäderna byggs i en variation av småhus och flerbostadshus med olika upplåtelseformer. Vi planerar för flerbostadshus i den södra delen av planområdet och småhus i de norra delarna mot Källbrinksskogen.

Hus i betong och glas som byggts i skogen och anpassats till naturens förutsättningar.
Exempel på bostäder som designats för att passa naturens förutsättningar. Imolas bostäder i Lännersta, Nacka.
Fotograf - Tomorrow

Natur och mötesplatser

Vista skogshöjd används i dag för rekreation av dem som bor i Vistaberg. Därför bevaras skog och natur i stor utsträckning och ger bostadsområdet dess unika karaktär. Naturstråk bevaras genom området på ett sätt som knyter an till Källbrinksskogen.

Det finns även behov av att skapa mötesplatser i Vista skogshöjd. Bebyggelsen placeras på sluttningar kring ett centralt naturområde. Ett nytt torg planeras vid korsningen Talldalsvägen och Vistavägen. Husen kring torget kommer att ha service i bottenvåningarna.

Förslaget innebär också att vi bygger nya allmänna gator och kvartersgator. Vägnätet ansluter till Talldalsvägen i väst och Bikungens väg i öst. För att dagvatten ska kunna tas om hand planerar vi för öppna dagvattendammar, vilket även bidrar till områdets upplevelsevärde.

Tidsplan

Programsamråd  24 maj–26 juni 2014
Samråd 23 november 2017–17 januari 2018
Granskning Kvartal 4, 2022
Antagande Kvartal 2, 2023
Byggnation 2024–2031
Inflyttning 2027–2031

Uppdaterad 16 juni 2021

Var informationen till din hjälp?