Högmora 1 – omvandling av fritidshusområde

Kommunen har byggt om fritidshusområde till permanentboende nära sjön Trehörningen.

Ledningsarbeten påverkar framkomligheten på vissa vägar

Entreprenören Birka Markbyggnad utför arbeten på VA-nätet i delar av Högmora. De återställer brunnar och rör som tog skada när anmärkningarna efter slutbesiktningen åtgärdades.  Arbetena planeras pågå till och med vecka 27.

De vägar som berörs av arbetena är Högmoravägen, Strids väg, Högmora ringväg, Pantografvägen och Enbackavägen (se bild nedan).

Vissa vägar kan komma att bli helavstängd under perioder. I dagsläget bedöms det att Högmoravägen kan stängas av helt. Vid Abrahamsbergsvägen/Strids väg smalnas vägen av och trafiken leds om via Abrahamsbergsvägen mot Takymetervägen och Teodolitvägen. Även på Enbackavägen och Strids väg kommer fordonstrafik kunna ledas om under kortare perioder.

Fastigheter utmed Enbackavägen och Strids väg kommer att få ytterligare information.

Har du frågor? Kontakta Jonas Eriksson, Birka Markbyggnad: jonas.j.eriksson@birkamark.se  

Vad händer nu?

  • Huddinge kommun och Stockholm Vatten och avfall har byggt ut vägar, vatten och avlopp samt el- och teleledningar inom området för detaljplan Högmora 1. Utbyggnaden av vägar är klar.

Vad gör vi?

Syftet med projektet är att ge förutsättningar för en utbyggnad av ett gemensamt vatten- och avloppssystem samt att bygga om vägnätet. På så sätt ges möjlighet för ett permanentboende med större byggrätter och möjlighet till avstyckningar.

Detaljplan

Detaljplanen för Högmora etapp 1 vann laga kraft den 12 december 2011, den utgör utgångspunkt för ombyggnaden av vägar och utbyggt kommunalt VA. Genomförandetiden är 15 år då fastighetsägarna har garanterad byggrätt.

Då genomförandetiden är framskjuten ett år betyder det att bygglov kunde ges från och med den 12 december 2012. Slutbesked kan dock inte ges förrän inkoppling till det kommunala vatten- och avloppsnätet sker. Utan slutbesked får du inte börja använda eller flytta in i byggnaden.

Plankarta för Högmora 1

Utbyggnad av allmänna anläggningar

Huddinge kommun och Stockholm Vatten AB har byggt ut vägar, VA samt el- och teleledningar inom området för detaljplan Högmora 1.

Kommunen tar ut gatukostnader för anläggning och förbättringar av gator och andra allmänna platser inom detaljplaneområdet. Faktureringen av gatukostnadsersättning sker först när gatorna inom Högmora bebyggelseområde är utbyggda och klara, alltså gatorna för Högmora etapp 1. Om bygglov söks innan gatorna är klara måste dock godtagbar säkerhet betalas innan bygglov kan ges. 

Allmän information om gatukostnadsersättning

Gatukostnadsutredning för Högmora etapp 1

Utbyggnad av bostäder

Utbyggnation av bostäder sker på initiativ av fastighetsägarna i området. En förtätning sker genom att tomter succesivt avstyckas och bebyggs. Kommunen äger endast mark som är avsedd för allmän plats såsom gator och vissa grönområden. 

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Vatten- och avlopp byggs ut när man bygger om vägar. Stockholm vatten och avfall står för vatten- och avloppsledningarna i kommunen. Anslutning sker när ledningarna är färdigbyggda och fastighetsägarna har fått en förbindelsepunkt vid tomtgränsen. Som fastighetsägare ska du betala en anslutningsavgift till Stockholm vatten och avfall, kontakta dem vid frågor om detta.

Kontakta Stockholm vatten och avfall

Uppdaterad 8 november 2022

Var informationen till din hjälp?