Högmora 2 – utbyggnad av gator samt vatten och avlopp

Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall bygger ut vägar, el- och teleledningar samt vatten och avlopp i Högmora.

Vad händer nu?

  • Huddinge kommun slutför arbetet på Södervägen under våren/sommaren 2022. NCC kommer att påbörja arbeten med att återställa diket. Arbetet påbörjas vecka 17-18. Under denna tid blir det framkomligt men trångt. Tid för själva asfaltering kommer inom kort.
  • Gatorna och vatten- och avloppsledningarna i området är klara.
  • Det som återstår är finplaneringsarbeten av gatorna, vilket innebär att lägga det översta lagret av asfalt, den så kallade toppbeläggningen, att göra trafiksäkerhetsåtgärder, så som farthinder och chikan, samt att bygga stödremsor. De flesta gatorna är klara, men några återstår. De beräknas bli klara hösten 2021.
  • Du kan nu ansluta din fastighet till vatten- och avloppsledningsnätet. Vänligen vänd dig till anslutningsenheten på Stockholm Vatten och Avfall för servisanmälan.
  • Stockholm Vatten och Avfall kompletterar med arbeten för vatten- och avloppsledningar till de fastigheter i Högmora etapp 2 som har tillkommit sent i projektet.
  • Har du frågor som rör adresser i området? Mejla adresser@huddinge.se.

Informationsbrev från Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall, juni 2019

Informationsbrev från Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall, mars 2019

Vad gör vi?

Huddinge kommun samt Stockholm Vatten och Avfall bygger ut vägar, VA samt el- och teleledningar inom området för detaljplan Högmora 2. Det  berör Högmoravägen, Telefongränd, Södervägen, Solgränd, Svartadalsvägen, Kristinelundsvägen, Skogskärsvägen, Fyrgränd och Myrängsvägen.

Avgifter

Gatukostnad för utbyggnad av vägar

Byggnationen av gatorna i området bekostas genom en så kallad gatukostnadsersättning. Det innebär att kostnaderna för gatorna tas ut av de fastigheter som finns i anslutning till gatan, det så kallade fördelningsområdet. När gatorna är färdiga skickar kommunen en faktura till berörda fastigheter.

Läs mer om gatukostnader i Huddinge

Anslutningsavgift

Som fastighetsägare betalar du en anslutningsavgift till Stockholm Vatten och Avfall. Kostnaden betalar du när vatten- och avloppsledningarna är slutbesiktade och du kan ansluta din fastighet till VA-nätet. Kontakta Stockholm Vatten och Avfall för mer information om anslutning: anslutning@svoa.se.

Tidsplan

Våren 2016–hösten 2021.

Relaterat

Uppdaterad 8 november 2022

Var informationen till din hjälp?