Kungens kurva – ny huvudgata och torg

Söder om fastigheten Kurvan 2 i Kungens kurva ska vi bygga en ny huvudgata med namnet Ingvar Kamprads allé. Vi kommer också att anlägga två torg.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Stockholm Vattens arbeten med omläggning av ledningar längs Dialoggatan pågår. Det är ett förberedande arbete inför bygget av den nya huvudgatan och för att möjliggöra utbyggnaden av Kungens kurva shoppingcenter.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 14 juli 2017.

Vad gör vi?

Huddinge kommun ska bygga en ny huvudgata, med namnet Ingvar Kamprads allé, och två torg med namnen Gustaf V:s torg och Figurtorget. Stockholm Vatten och Avfall ska lägga ledningar och anlägga fyra dagvattendammar. Ikea Centers Stockholm AB har möjlighet att bygga ut Kungens kurva shoppingcenter.

Gator, torg, vatten och avlopp

Tangentvägen byggs om och förlängs till Dialoggatan. Det blir en huvudgata, med gång- och cykelvägar, som får det nya namnet Ingvar Kamprads allé och som ska bidra till ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. Längs med gatan planteras träd.

I korsningen Dialoggatan och nya Ingvar Kamprads allé anlägger vi ett torg som ska heta Gustaf V:s torg. Vid den befintliga telemasten mitt på Tangentvägen anlägger vi ett torg som ska heta Figurtorget.

Längs med Ingvar Kamprads allé ska Stockholm Vatten och Avfall anlägga dagvattendammar och vatten- och avloppsledningar.

Utbyggnad av Kungens kurva shoppingcenter

Ikea Centers Stockholm AB planerar att bygga ut Kungens kurva shoppingcenter över markparkeringen väster om det befintliga shoppingcentret. Detaljplanen medger 79 500 BTA handel.

Trafikstörningar under arbetet

Under bygget påverkas trafiken i området, främst under vissa tider som kvällar och helger. När Stockholm Vatten och Avfall lägger ledningar leds vägar om. Från och med den 13 september 2019 gäller:

  • Två körfält på Dialoggatan stängs av, ett körfält i vardera riktningen är öppet.

Arbetet längs Dialoggatan beräknas pågå till sommaren 2021.

Tidsplan

Arbetet beräknas pågå under cirka sex år (med start hösten 2019). Tidsplanen är preliminär.

Uppdaterad 24 mars 2021

Var informationen till din hjälp?