Kungens kurva – ny huvudgata och torg

Söder om fastigheten Kurvan 2 i Kungens kurva ska vi bygga en ny huvudgata med namnet Ingvar Kamprads allé. Vi kommer också att anlägga två torg.

Karta som visar arbetet ska ske i Kungens kurva.

Vad händer nu?

  • Arbetet med Ingvar Kamprads beräknas starta sommaren 2023.
  • Stockholm Vattens arbeten med omläggning av ledningar längs Dialoggatan pågår och planeras att färdigställas under hösten 2022. Det är ett förberedande arbete inför bygget av den nya huvudgatan och för att möjliggöra utbyggnaden av Kungens kurva shoppingcenter.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 14 juli 2017.

Vad gör vi?

Huddinge kommun ska bygga en ny huvudgata, med namnet Ingvar Kamprads allé, och två torg med namnen Gustaf V:s torg och Figurtorget. Stockholm Vatten och Avfall ska lägga ledningar och anlägga fyra dagvattendammar.

Gator, torg, vatten och avlopp

Tangentvägen byggs om och förlängs till Dialoggatan. Det blir en huvudgata, med gång- och cykelvägar, som får det nya namnet Ingvar Kamprads allé och som ska bidra till ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. Längs med gatan planteras träd.

I korsningen Dialoggatan och nya Ingvar Kamprads allé anlägger vi ett torg som ska heta Gustaf V:s torg. Vid den befintliga telemasten mitt på Tangentvägen anlägger vi ett torg som ska heta Figurtorget.

Längs med Ingvar Kamprads allé ska Stockholm Vatten och Avfall anlägga dagvattendammar och vatten- och avloppsledningar.

Trafikstörningar under arbetet

Under bygget påverkas trafiken i området, främst under vissa tider som kvällar och helger. När Stockholm Vatten och Avfall lägger ledningar leds vägar om. 

  • Två körfält på Dialoggatan är avstängda, ett körfält i vardera riktning. Gatan planeras att vara fullt framkomlig under hösten 2022.

Tidsplan

Arbetet planeras att starta sommaren 2023 och beräknas pågå i tre år.

Uppdaterad 3 januari 2023

Var informationen till din hjälp?