Kungens kurva – cirka 1 600 bostäder

Mitt i Kungens kurva planerar vi för en ny stadsdel med bostäder, service och stadsdelspark. Den första detaljplanen omfattar fastigheterna Diametern 6, delar av Diametern 2–5 och delar av Kolartorp 1:1.

Vad händer nu?

  • Förslaget till ny detaljplan för fastigheterna Diametern 2, Diametern 6, delar av Diametern 3–5 och delar av Kolartorp 1:1 var ute på samråd 18 oktober–15 november 2021. Vi går igenom de synpunkter som har kommit in under samrådet. När förslaget går ut på granskning kan du tycka till en sista gång.
  • Kommunstyrelsen fattade beslut om planuppdrag för den första etappen av den nya stadsdelen den 29 januari 2020.

Förslag på hur den första etappen av stadsdelen i Kungens kurva kan komma att utformas.
Förslag på hur den första etappen av stadsdelen i Kungens kurva kan komma att utformas. Illustration: ÅWL Arkitekter

Vad gör vi?

Vi vill utveckla Kungens kurva till att bli både en handelsplats och en spännande plats att bo på. Planprogrammet för Diametern 2, se "Handlingar", "Program" nedan, visar hur Kungens kurva kan kompletteras med en ny, tät stadsdel med både kommunal och kommersiell service och cirka 3 500 bostäder.

I området för den första detaljplanen planerar vi tre förskolor, en skola, delar av stadsdelsparken, en pocketpark, ett vård- och omsorgsboende och 1 600 bostäder.

Enligt förslaget blir bebyggelsen hög och tät med slutna kvarter. Parkeringsplatser kommer att finnas i underjordiska garage.

Eftersom planförslaget kan leda till betydande miljöpåverkan har en miljökonsekvensbeskrivningtagits fram.

Varför gör vi det?

Kungens kurva är, tillsammans med Skärholmen, utpekat som en regional stadskärna i RUFS 2050, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Det är ett område med stor potential och i och med att kollektivtrafiken till och från området förbättras så kan hela Kungens kurva utvecklas.

RUFS 2050, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (rufs.se)

Tidsplan

Planuppdrag 29 januari 2020
Samråd 18 oktober–15 november 2021
Granskning Kvartal 3, 2024
Antagande  Kvartal 4, 2024
Laga kraft Kvartal 1, 2025

Handlingar

Samråd

Uppdaterad 10 januari 2024

Var informationen till din hjälp?