Gräsvreten – utbyggnad av industriområde

Vi planerar för en utbyggnad av industriområdet Gräsvreten 1:1 med flera för att skapa mer mark för företag.

Vad händer nu?

  • Den 29 maj–22 juni 2023 är förslaget på ny detaljplan och tillhörande gatukostnadsutredning för Gräsvreten 1:1 med flera i kommundelen Länna ute för granskning. Då har du möjlighet att tycka till om planförslaget innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Samt tycka till om förslag till gatukostnadsuttag innan gatukostnadsutredningen antas av samhällsbyggnadsutskottet.
    Skicka dina synpunkter på planförslaget till plan@huddinge.se. Dina synpunkter som gäller förslag till gatukostnadsuttag skickar du till mex@huddinge.se. Alla handlingar hittar du längre ner på denna sida.
  • Detaljplanen och gatukostnadsutredningen var på samråd den 3 september–12 oktober 2018. 

Vad gör vi?

Det är ett starkt kommunalt önskemål att ge företag i kommunen goda förutsättningar för expansion och att erbjuda attraktiv mark i kommunen för nyetablering av företag. Fler företag skapar också fler jobb inom kommunen. Därför planerar vi nu för att bygga ut Gräsvretens industriområde.

Detaljplanen innebär att ytterligare cirka 40 fastigheter tillkommer genom att vi bygger österut där det idag är skogsmark. Hela området omvandlas till ett område för småindustri och olika typer av serviceverksamheter. Gatunätet kommer att byggas ut liksom områdets vatten- och avloppsnät. Den nuvarande infartsvägen till området blir kvar i sitt nuvarande läge men får delvis en annan utformning för att bli trafiksäkrare.

Eftersom planen bedöms kunna ha en betydande miljöpåverkan har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram.

Gatukostnader

När Gräsvretens industriområde byggs ut kommer vi också att bygga ut gatorna. Parallellt med arbetet att ta fram ett förslag till detaljplan har vi tagit fram en gatukostnadsutredning.

Utredningen redogör för kostnaden för utbyggnaden av gator och för hur den kostnaden ska fördelas. Kostnaden beräknas normalt sett utifrån Huddinge kommuns gatukostnadsreglemente (HKF 3100) som reglerar hur gatukostnader ska tas ut inom Huddinge kommun. Reglementet är dock mer anpassat för bostadsbebyggelse och omvandling av fritidshusområden. Eftersom den här utredningen gäller ett område för industrimark gör vi avsteg från reglementet i gatukostnadsutredningen för Gräsvreten.

Du hittar gatukostnadsutredningen för Gräsvreten längre ner på sidan under rubriken "Handlingar".

Gatukostnader i Huddinge

Tyck till

Under granskningen den 29 maj–22 juni 2023 kan du läsa handlingarna (pappersutskrift) på kommunens servicecenter på Patron Pehrs väg 6, Huddinge. Handlingarna finns också digitalt under rubriken "Handlingar", "Granskning" nedan.

Handlingarna finns även på Skogås bibliotek.

Detaljplan

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 22 juni 2023 genom att mejla plan@huddinge.se eller skicka brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange projektets namn ”Gräsvreten 1:1 med flera (Gräsvretens industriområde)”, diarienummer KS-2015/609 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt.

Gatukostnad

Lämna dina synpunkter på gatukostnadsutredningen senast den 22 juni 2023 genom att mejla mex@huddinge.se eller skicka brev till:

Huddinge kommun
Mark- och exploateringssektionen
141 85 Huddinge

Ange gatukostnadsärendets namn ”Gatukostnadsutredning för Gräsvreten”, diarienummer KS-2018/1824 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt.

Efter granskningen behandlas alla inkomna synpunkter och gatukostnadsförslaget kan komma att ändras. Slutligt beslut om gatukostnadsuttag tas av samhällsbyggnadsutskottet i Huddinge kommun.

Tidsplan

Programsamråd Kvartal 2, 2015
Samråd (detaljplan) 3 september–12 oktober 2018
Granskning 29 maj–22 juni 2023
Antagande Kvartal 1, 2024
Laga kraft Kvartal 1, 2024

 

Handlingar

Granskning

Uppdaterad 29 maj 2023

Var informationen till din hjälp?