Länna industriområde – utbyggnad av industritomter och gata

Vi bygger ny industrigata, Kompressorvägen, och förbereder tre industritomter för industriverksamhet.

Vad händer nu?

  • Nu pågår markarbeten. Vi borrar och spränger måndag till torsdag. Entreprenören förväntas göra ett uppehåll i sprängningsarbetet i tre veckor under juli/augusti, men övrigt arbete med utbyggnaden kommer att fortsätta under sommaren.
  • Arbetet startar i januari 2023 och pågår till hösten 2024. JM Entreprenad är upphandlad entreprenör.
  • Vi utför kompensationsåtgärder för fågeln talltita, vilket bland annat innefattar att vi väster om området sätter upp fågelholkar som är speciellt anpassade för talltita och skapar död ved genom ringbarkning.
  • Skogen avverkas innan fåglarnas häckningstid. Sedan påbörjas markarbeten.

Vad gör vi?

Vi bygger ut de tre fastigheterna Traversen 3, Betongblandaren 3 och 4 och 400 meter industrigata med stöd av den befintliga detaljplanen. Gatan avslutas med en vändplan. De luftledningar som finns i området, el och fjärrvärme, markförläggs i den nya gatan. Två av dessa fastigheter är reserverade för verksamheter från Storängen som behöver flytta när Storängens industriområde omvandlas till ett bostadsområde. Beslut om försäljning av fastigheten Betongblandaren 4 tas 2024.

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) lägger nytt vatten och avlopp i gatan och anlägger en dagvattendamm mellan Betongblandaren 3 och naturreservatet.

Våren 2022 anlade vi en våtmark längs med en del av Djupån i Lännaskogens naturreservat som en av flera kompensationsåtgärder för två våtmarker som försvinner när vi bygger.

Samtidigt tar vi fram en ny detaljplan för resterande delar av Norra Länna industriområde.

 Ny detaljplan för delar av Norra Länna industriområde

Trafikstörningar under arbetet

Alla trafikanter kan passera byggarbetsplatsen under byggtiden.

Tidsplan

Förberedande arbete, projektering och upphandling av entreprenör 2020–2022
Utbyggnad 2023–2024
Fastighetsägare får tillträde till marken och kan påbörja byggnation 2024

Uppdaterad 2 juni 2023

Var informationen till din hjälp?