Loviseberg – planprogram

Planprogrammet för Loviseberg ska undersöka hur området kan utvecklas och planeras på ett hållbart sätt. Programmet kommer att ge riktlinjer och mål för hur marken kan användas och hur byggnader ska utformas.

Vad händer nu?

  • Nu tar vi fram ett förslag till planprogram. Vi utreder och analyserar hela programområdet. Under programsamrådet skickas förslaget till planprogram ut till remissinstanser och berörda. Då kommer vi också att ha ett öppet hus. 
  • Vision och strategier för Lovisebergs utveckling blev klar i mars 2024.
  • Den 3 maj 2023 beslutade kommunfullmäktige att ge planuppdrag för planprogram Loviseberg.

Vad gör vi?

Planprogrammet för Loviseberg ska innehålla förslag på hur området kan utvecklas på både kort och lång sikt. Vi undersöker hur marken kan användas på ett hållbart sätt och hur bebyggelsen kan utvecklas. Vi tittar på befintliga områden och planerar för nya bostäder, skolor och förskolor, naturområden, idrottsplatser, gator, parkering och mer.

Vi undersöker ett stort område för att säkerställa en hållbar lösning för utvecklingen av Loviseberg. Vi tittar på hur allt hänger ihop – hur byggnaderna ska planeras, hur trafiken och rörelserna ska fungera, var parkering ska finnas, och hur vi hanterar dagvatten och skyfall.

Vision och strategier för Loviseberg 

Varför gör vi det?

Området Loviseberg är utpekat för exploatering och utveckling i både den regionala utvecklingsplanen och kommunens översiktsplan. Spårväg syd planeras att gå genom Loviseberg. Huddinge kommun har åtagit sig att bygga 18 500 bostäder fram till 2035 inom ramen för Sverigeförhandlingen, och Loviseberg är ett område som ska utvecklas till en hållbar stadsdel med bostäder, arbetsplatser, centrum, naturupplevelser och rekreationsmöjligheter.

Trafikverket har fastställt en vägplan för att bygga Tvärförbindelse Södertörn mellan Haninge i öster och Masmo i väster. Den nya statliga vägen kommer att passera under Loviseberg i en tunnel, vilket kommer att ge området goda kommunikationsmöjligheter.

Vad är ett planprogram?

Planprogram tas vanligtvis fram i tidiga skeden för större områden eller stadsdelar. Det fungerar som ett underlag för nästa steg i planeringen och är ett sätt att tidigt få igång en dialog om utvecklingen. När ett planprogram har godkänts kan kommunen i ett senare skede ta fram detaljplaner för området. Det innebär att området planeras och byggs i etapper.

Tidsplan

Planuppdrag 3 maj 2023
Programsamråd Kvartal 4, 2024
Godkännande Kvartal 3, 2025

Uppdaterad 15 mars 2024

Var informationen till din hjälp?