Segeltorp – nya bostäder

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Odalmannen 1 och del av Jakobslund 2:19 i kommundelen Segeltorp. Vi planerar för nya bostäder, främst flerbostadshus, som ska passa in i området. Området mellan den planerade bebyggelsen och Häradsvägen får en ny utformning.

Vad händer nu?

  • Den 5 april 2023 tog kommunstyrelsen beslut om planuppdrag för fastigheten Odalmannen 1 och del av Jakobslund 2:19 inom kommundelen Segeltorp.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Odalmannen 1 och del av Jakobslund 2:19. Med den nya detaljplanen prövar vi möjligheten att bygga bostäder och utveckla en i dag ödslig verksamhetstomt till en trygg och trivsam boendemiljö nära goda allmänna kommunikationer, service och natur.

Varför gör vi det?

Förslaget innebär att vi vill bygga nya bostäder längs Häradsvägen nära den kommande spårvägen, Spårväg syd. Området är utpekat som lämpligt för förtätning i både den nuvarande översiktsplanen och  förslaget till ny översiktsplan.

Området har redan goda kommunikationer, flera skolor och förskolor, natur och planen är att utveckla ett centrum i Segeltorp. Utmed Häradsvägen går den regionala cykelvägen. Planen stöder kommunens mål om en trivsam och trygg kommun där förtätning i trafiknära lägen är noggrant planerad samtidigt som grönområden bevaras.

Projektet ska också bidra till god arkitektur, gestaltning och en attraktiv livsmiljö. Det kommer att öka variationen av bostadstyper i området och göra området mer grönt. Området mellan den planerade bebyggelsen och Häradsvägen ska få en ny attraktiv utformning.

Tidsplan

Planuppdrag 5 april 2023
Samråd Kvartal 1, 2024
Granskning Kvartal 4, 2024
Antagande Kvartal 1, 2025

Handlingar

Jonas Pettersson

Exploateringsingenjör, mark- och exploateringssektionen

Besvarar frågor om markförsäljning, gatukostnader och genomförande av planen.

Uppdaterad 8 december 2023

Var informationen till din hjälp?